Môs éziñ, Ève a mbe étam afub été, nde nyo é nga zu kobô nye. É nga jô nye na: ‘Ye ba bele na Zambe a nga jô na, mi bo te di bibuma ya bilé bise y’afup?’ Ève a nga yalane nye na: ‘Teké’é, ane ô vaa ve ébuma ya élé jia, bi ne di bibuma ya bilé bivo’o bise. Nge bia di ébuma ya élé éte, bii wu.’ Nde nyo é nga jô nye na: ‘Mi aye ke tu’a wu. Nya ajô a ne na, nge mia di ébuma éte, mia ye bo ane Zambe.’ Ye nyo é mbe é bele’e? Teké’é, é nga laane minsos. Ve Ève a nga buni je. Mbôl a nga ke ôsu a fombô élé éte, a nga bi beta nkômbane ya di ébuma ya été. Ane a nga di ébuma éte, a ve fe je Adam. Adam a mbe a yeme na ba ye wu nge ba bo Zambe melo. Ve Adam a nga kôme bele di ébuma éte.

Éyoñ mon éyoñ a lôteya, Yéhôva a nga kobô Adam ba Ève môs ôte ôbien. A nga sili be amu jé be nga bo nye melo. Ève a nga ve nyo bijô, Adam ki a nga ve Ève bijô. Amu be nga bo nye melo, Yéhôva a nga titan Adam ba Ève afube ya Éden. Mbôl a nji be a yi na be beta ke nyiine wôé, Yéhôva a nga telé beéngele e mbé ya afub Éden, a nkpwaté mekôn ô bili nduan.

Yéhôva a nga beta jô na, a ye fe foñesô môt a nga laan Ève minsos. A nji tu’a be nyo nje é nga kobô a Ève. Yéhôva a nji té nyo a ngule ya kobô. Mbia éngele éziñ nnye a nga belane nyo na a kobô a Ève. A nga bo jam ete asu na a du’u Ève. Ba loone mbia éngele ate na Satan a Diable. Melu ma zu, Yéhôva a ye wôé Satan, asu na a bo teke beta tindi bôte na be bo mbia be mam.

“Satan . . . a ne ñwôé bôt asoso atata’a, a nji bo mam me ne zôsô, amu mam me ne zôsô me nji bo nye nlem.”​—Jean 8:44