Kele vôm ô ne lañe de

Kele sous-menu

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Bulu

Miñye’elane ya Bible asu bongô

Atata’a ya ngabe 11

Atata’a ya ngabe 11

Ngabe nyi nje ja kee bia éfase Kalate Zambe é nga tilibane nkobô Grek. Yésus a nga bialé mone nda bôt, e mone tison. Ba ésa be mbe be bo’o ésaé kafinda. Yésus nnye a mbe na a zu kôté émo. Yéhôva a nga tobe fe nye na a bo Njôô ya Éjôé jé. Nge ô ne mbiaé, kôme’e liti mone wôé nju’u ôse Yéhôva a nga nyoñ asu na Yésus a nañ e mbamba nda bôt été. Liti’i nye aval avé Yéhôva a nga nyii Yésus mo me Hérode, liti’i fe nye na jôm éziñ é vo’o bo na nsôñane Yéhôva ô bo te tôéban. Liti’i nye na Yéhôva a nga lôme Jean na a kôme Yésus zen. Ngôné’é na, aso mongô, Yésus a mbe a nye’e miñye’elane mi Yéhôva.

NGABE NYI

ÑYE’ELAN 68

Élisabeth a biaé mon

Amu jé éngele a nga jô nnôm Élisabeth na a ye bo te kobô akekui mon é bialé?

ÑYE’ELAN 69

Gabriel a jome Marie

A kate nye foé ja ye tyendé ényiñe jé.

ÑYE’ELAN 70

Beéngele ba yôtan abialé Yésus

Beba’ale mintômba be nga wô’ô foé, be nga ke avôl avôl.

ÑYE’ELAN 71

Yéhôva a ba’ale Yésus

Mbia njôô a mbe a kômbô’ô wôé Yésus.

ÑYE’ELAN 72

Éyoñ Yésus a mbe mongô

Jé é nga bo na beye’ele ya temple be kam?

ÑYE’ELAN 73

Jean a kôme zen

Jean a nga su’ulane bo nkulu mejô. A nga ye’ele bôt na Messie a ne zen. Aval avé bôt be nga nyoñe mejô mé?