Kele vôm ô ne lañe de

Kele sous-menu

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Bulu

Nkume mmombô a bete (Asu ayé’é)  |  Ngone nyini 2016

 NKAÑETE MÔT

Besoeur ba bo bobenyañe ya nsisim

Besoeur ba bo bobenyañe ya nsisim

ARACELI, mone monyañe wom a nga jô ma na: “Dibi anyu dôé! Ma kômbô ki beta wô’ô jam éziñ a lat a ñyebe wôé. Jame te da taé ma nlô. Ma vini wo!” To’o me mbili mimbu 91, me ngenan me simesa’an mintaé me nga wôk, éyoñe me nga wô’ô mejô mete. Ecclésiaste 7:8 a jô na, “asu’ulane jam e ne mvaé a dañ atata’a ya été.” Mejô mete me nga tôbane mfa’a wongan.Felisa.

Felisa: Me nga bialé nda bôt ja kañe Zambe abui. Bivuvumane 13 biangan, bi mbe befata. Pape Jean Paul II a nga telé ndômenyañe jam mfufup, mvus awu dé. A mbe fata, a ye’ele sikôlô bekatôlôs. Nda bôte jangan é nji be é dañe bi moné. Ésa wom a mbe nlui bityé, nyia wom ki a mbe mbé mefup. Me mbe ntôle mone ya bone muom.

Éyoñe me mbe me bili mimbu 12, bita bi nga bobane si Panya bi nga bo na, bi ke tabe vôm mfe. Mvuse bita, ésa wom a nga ke mimbôk. Asimesane dé é nji be é lu’an a di éjôé é nga to éyoñe te. Nyia wom a mbe a va’a ngule jé ése na, a toñe nda bôt. Nde minga éziñ, mvôé jé, é nga jô nye na a lôme bobenyañe bam belal Araceli, Lauri, a Ramoni e vôm ba loone fulasi na, couvent, e Bilbao e Panya. Ba ye ke wu zaé wôé.

Araceli: Éyoñe te, bi mbe bi bili fo’o ve mimbu 14, 12, a 10. Nkandan a nda bôte jangan ô mbe bia ayaé ya jibi. E Bilbao, bi mbe bi bo’o ésaé mfuban. Mvuse mimbu mibaé, besoeur be nga lôme bia e couvent ya Saragosse na bi ke ba’ale minnôme mi bôt. Ésaé jangan é mbe na bia yiane sôbe kisin. Ésaé te é mbe é te’e bia nyôl.

Felisa: Éyoñe bobenyañe bam be nga ke e Saragosse, mema a fata ya vôm bi mbe bi to, a mbe fe ndômenyañe jam, be nga tyi’i na, ma yiane ke koone bobenyañe bam e couvent. Be nga yi na me ke ôyap, ndembene ma ye vuane mongô a mbe a bo’o ma ayas. Me mbe me buni’i  Zambe abui, jôme te nje me nga wô’ô mvaé ya ke tabe e couvent abim nté éziñ. Me mbe me kele’e Messe môs ôse, a me mbe me kômbô’ô bo missionnaire, ane mone ndômenyañe jam, a mbe fata Afrique.

Mbo ngal: Couvent ya Saragosse, e Panya; Mbo nnôm: Nkôñelane ya Kalate Zambe Nácar-Colunga

Besoeur be nji yi na me ke kañe Zambe si fe. Éyoñe me mbe e couvent, me mbe me wô’ôtan ane me ne mimbôk. Nde mvuse mbu wua, ane me nga tyi’i na, ma bulane nda, me ke ba’ale ndômenyañe jam é mbe fata. E wôé a mbe ôbezia amu éyoñe me maneya bisaé, bia nye, bi mbe bi lañe sadia ngô’é ése. Me mbe me nye’e ma futi mesam nda Zambe. Me mbe fe me kele jalé éve’ela éndune ngone Maria, a bive’ela “mimfufup” biôm.

Araceli: Nté ôte ôse, ényiñe jangane ya couvent é nga tyendé. Éyoñe me boya ngaka’a ôsu, besoeur be nga tyi’i na ba kandé bia. Ane Ramoni a nga ke nyiñ e Saragosse, Lauri a kele Valence, ma ki me kele Madrid, e wôé nye ñhe me nga bo ngaka’a baa. Couvent ya Madrid, a mbe a va’a bongô be sikôlô, minnôme mi bôt, a beyeñe vôme ya tabe. Bi mbe bi bili abui ésaé wôé. Me mbe me saé nda biañe ya couvent.

Me mbe me simesa’ane na ényiñe soeur é ne abeñ. Me mbe me buni’i ve na, bi bo bi lañe Kalate Zambe, a jeñe na bi wô’ô nye. Ve teke môt éziñ a mbe a kobô’ô ajô Zambe nge Yésus. Nde fe, bi nji be bi bela’ane Kalate Zambe. Me nga yé’é fo’o ve bone bifia nkobô Latin, me yé’é ényiñe “mimfufup,” me kañe fe Maria. Teke jôm éziñ éfe é mbe ayaé a lôté bisaé ya mo.

Nde me nga fame ôkon, ane me nga ke de kate nyia mvendé. Me nga jô nye na, me nji yem amu jé ma saé abim abui di, asu na moné a ke bôte befe mimfek, a to ke na nda bôte jam ja wu éngôngol. A nga fete ma nda mimbôk a buni’i na, ma ye tyendé ôsimesane wom a ntyi’ane me nga nyoñe na ma ke nyiñe vôm mfe.

Besoeur be nga kuli ma nseñ biyoñe bilal, be kômbô’ô yene nge me ngenane me kômbô’ô kôlô couvent. Mbôle be nga yene na, me ngenane te tyendé, nde be nga jô na me tili na: “Ma kôlô va, amu ma tobe na ma kañe Satan, a lôte na me kañe Zambe.” Jame te é nga taé ma nlem, me nga wô’ô de mbia ôlun, ane me nga kôlô e couvent. Me nji be ve tili avale mejô te. Me nga su’ulane ke bo ékate minsem, ane me nga kate fata jam é nga boban. A nga mane kôm a diocèse na, be lôme ma vôme me mbe ôsusua, e couvent ya Saragosse. Mvus abime bengon éziñ, be nga suu ma. Mvuse ya valé, Lauri ba Ramoni fe be nga kôlô couvent vôme be mbe.

 KALATE BE NGA “TYILI” A NGA KANDÉ BIA

Felisa

Felisa: Éyoñe me lu’uya, ane bi nga ke tabe e Cantabrie. Me mbe mbane Messe. Môse sondô éziñ, me nga wô’ô be kate foé e pôsmôden. Fata a nga jô a ôlun ôse na, “Mi lôô kalate nyi?” A mbe a liti’i kalate ba loone na, La vérité qui conduit à la vie éternelle. A nga jô bia na, “Nge môt éziñ a ve mia nye, za’ané ma nye ve nge ke na wu’ané nye fé!”

Me nji be me bili kalate ate, ve jame da me mbe me nga kômbô nye bi. Mvuse bone melu, Bengaa bebaé be nga kute ma mbé, nde be nga ve ma kalate be nga “tyili” bia. Alu te ébien, me nga lañe nye, a éyoñe binga bete be nga beta so, ane me nga taté na ma yé’é Kalate Zambe a be.

Kalate be nga “tyili”

Benya mejô be nga ji’a nambe ma nlem. Nye’ane me mbe me nye’e ñyebe wom, ô nga veñesan a bo beta nye’ane me mbe me nga nye’e Yéhôva, a ayôñe me mbe me bili asu ésaé nkañete. Me nga duban mbu 1973. Akusa bo é mbe ayaé na me kañete bôte ya nda jam benya mejô, me nga bo abime me nga be ngule ya bo. Avale ma te mia kat atata’a ya nkañete wu, bivuvumane biam bi nga wosane ma, e dañe dañe monyañe wom Araceli.

Araceli: Mbia ényiñe me nga nyiñ e couvent a nga ve ma nlem ayô. Ve me nga ke ôsu a tabe Messe sondô ase, a lañe sadia môs ôse. Me mbe me ngenane me kômbô’ô wô’ô Kalate Zambe, a me nga sili Zambe na a volô ma. Ve éyoñe monyañe wom Felisa a nga kobô ma ajô ya mimfefé mi mam a mbe a yeké’é, a mbe mbia mevak aval é ne na, me nga buni na a jañeleya fek. Bia nye bi nga kui mbia abé.

Araceli

Mvus abime mimbu éziñ, me nga bulane Madrid asu ésaé, nde me nga yen alu’u wôé. Bisô bi nga bi ma mbia mbian. Me nga yene na, bôte be ne mbane ya ke Messe, be nji bo mam Yésus a nga ye’ele. Nde me nga telé nkeane nda Zambe. Me nji be me beta buni “mimfufup,” ékate minsem, nge nduane kom. Nde fe, me nga mane wua bive’ela bise me mbe me bili fé. Me nji yeme nge jôme me mbe me bo’o é mbe zôsô nge momo.  Ate’e ve bi ma, ve me nga ke ôsu a ye’elane Zambe me jô’ô nye na: “A Zambe, ma kômbô yeme wo. Volô’ô ma!” Ma simesane na Bengaa be Yéhôva be nga ja kute mbé wom, ve me teke yooé be wô. Me nji be me buni’i ñyebe éziñ.

Ataté mbu 1980, bobenyañe bam, Lauri ba Ramoni, be mbe na, wua a nyiñ e France nyi mbo’o ki e Panya, be nga taté na ba yé’é Kalate Zambe a Bengaa. Me nga yeme fo’o na, be fe be du’ubaneya ane Felisa. Mvuse ya valé, Angelines a nga zu tabe fefele nda jam, a bo mvôé jam. Nye fe, a mbe Ngaa Yéhôva. Ba nnôme wé be mbe éyoñ ése ba jô ma na me yé’é Kalate Zambe. Be nga yene na, akusa bo me mbe ntyel, me mbe me kômbô’ô yeme Kalate Zambe. Me nga jô be na: “Ma kañese ayé’é. Ve ma yi na bi belane fo’o ve Kalate Zambe wom.” Me mbe me jô’ô nkôñelane Kalate Zambe Nácar-Colunga ô mbe nkobô Panya.

KALATE ZAMBE A NGA BO NA BI BO NLATANE NSISIM

Felisa: Éyoñe me nga duban mbu 1973, Bengaa be Yéhôva be mbe 70 e tison ya Santander, ngoto ya Cantabrie e Panya. Bi mbe bi bili beta abeñ, jôme te nje bi mbe bi nyoñe metua na bi ke bia kañete ngoto ése. Bi mbe bi kele minlam minlam, akekui bi nga jome minlame mintete ya ngoto te.

Nté mimbu mi mbe mi lôtô, me nga bi ma’a ya bo abui meyé’é, a bôt 11 ya été be nga duban. Abui é mbe Katôlôs. Mbôle me nga be e Katôlôs, ma yeme na, ma yiane jibi a tebe été bôte bevok. Ma yeme na, a sili abui éyoñe na, be kañese benya mejô. Ma yeme fe na, Kalate Zambe a nsisim Yéhôva bia ye volô be na, be yeme benya mejô. (Beh. 4:12) Nnôme wom, Bienvenido a mbe mone bezimba, a nga dubane mbu 1979, a mema a nga taté na a yé’é Kalate Zambe mon éyoñ ôsusua na a wu.

Araceli: Me mbe ntyel éyoñe me nga taté na ma yé’é Kalate Zambe a Bengaa be Yéhôva. Ve nté besondô be mbe be lôtô, me nga yen ane mbia b’asimesane bam ba man. Jam me nga dañe kame be Bengaa be Yéhôva é mbe na, be mbe be bo’o mam be mbe be kañete. Mbunan ô nga fole bisô, a meva’a mam me nga nen. Ja’a binga be mbe be to fefele nda jam, be nga jô ma na, “Araceli, kele ôsu a wulu zen wo te top!”

Me nga ye’elane me jô’ô na, “Akéva a Yéhôva amu ô nji bili ate’e mfa’a wom, a amu ô nga liti ma abui mezene ya yene jôm me mbe me jeñek—nya ñyemane ya Kalate Zambe.” Me nga sili Felisa njaman amu mbia bifia me nga jô nye. Mômane mangan me nga veñesane mbamba minlañe ya Kalate Zambe. Me nga duban mbu 1989, me bili mimbu 61.

Felisa: Me mbili mimbu 91 éyoñe ji. Me ne nkus, a me nto nte’an. Ve ma lañe Kalate Zambe môs ôse, ma ke bisulan éyoñe me ne ôbe mvo’é minson, ma nye’e fe me kañete abim me ne ngule ya bo de.

Araceli: Éko éziñe mbôle me mbe sœur, nde ma nye’e ma kañete befata a besoeur bese ma yen. Me nga ve abui ya été abui bekalate, a bia be be, bi nga bi mbamba minlañ. Ma simesane fata éziñ me nga jom abui biyoñ. A nga jô ma na: “Araceli wo bele fo’o, ve nne me ne beta ke vé ôkala me ne wu? Bebuni a bôte ya nda bôte jam ba ye jô aya?” Me nga yalane nye na: “Zambe ke a ye jô aya?” A nga wô’ô émien éngôngol, ve a nji bi ayo’o nlem ya ke ôsu a jeñe benya mejô.

Ma simesan a mevak, éyoñe nnôme wom a nga jô ma na, a kômbô ke liti ma ésulan. Akusa bo na a mbe a lôteya mimbu 80, a nji bu’i ésulane môs éziñe mvuse ya valé. A nga yé’é Kalate Zambe, a bo nkañete mbamba foé a ngenane te duban. A nga wu ngon ébaé ôsusua na a duban.

Felisa: Meva’a me nga jaé ma nlem, éyoñe me nga yene bobenyañe bam belal, be nga wosane ma, be bo’o bobenyañe bam ya nsisim. Ngo’o avale meva’a bi wô’ô bi éyoñe bi ne nsamba, bi kobô’ô mam ma fombô Zambe wongane bia nye’e, Yéhôva, a mejô mé! Éyoñe ji bia bobenyañe bam, bi nto nlatane nsisim. *

^ É.N. 29 Araceli, Felisa a Ramoni—be mbili môt ase mimbu 87, 91 a 83. Ba ke ôsu a kañe Yéhôva a ayôñ ése, a zu kui den. Lauri a nga wu mbu 1990, a wulu’u ba’aba’a a Yéhôva.