Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

Minsili mi bôt ba lañe bekalate bangan

Minsili mi bôt ba lañe bekalate bangan

E kalate Ézéchiel kabetôlô 37, Yéhôva a nga jô Ézéchiel na a lat meboñ m’élé mebaé. Nalé a tinan aya?

Yéhôva a nga kat Ézéchiel foé ndi nlem. A nga ka’ale na, a ye lat ayoñ Israël éyoñ é bulaneya si ya ntiñetan. Foé éte é mbe fe é liti’i élat ja ye bo zañe bebo bisaé be Zambe ya melu ya asu’ulan.

Yéhôva a nga jô nkulu mejô wé Ézéchiel na, a tili’i e meboñ m’élé mebaé. Aboñ élé da, a mbe a yiane tili na: “Ajô Juda, a ajô bone be Israël be ne bijula bié,” a tili fe aboñ élé avok na, “Ajô Joseph, ôlé Éphraïm, a ajô nda bôt Israël ése be ne bijula bié.” Meboñ m’élé mete mebaé me nga bo “ôlé via” e mo m’Ézéchiel été.Éz. 37:15-17.

 Za a ne “Éphraïm”? Jéroboam, njôô bôt ôsu ya menda me bôt awôm ya Nord a mbe a so’o nda bôt Éphraïm, nje éte é nga su’ulane dañe menda me bôt mevok. (Dt. 33:13, 17; 1 Bb. 11:26) Nda bôt éte é mbe é so’o be mone Joseph ba loone na Éphraïm. (Nb. 1:32, 33) Jacob, ésa Joseph a nga botane nye ngumba aval. Ajô te, é mbe fo’o é yiane na aboñ élé é ne asu menda me bôt awôm é loonebane na, “ôlé Éphraïm.” Éyoñ Ézéchiel a nga tili nkulan ajô ya meboñ m’élé mebaé, menda me bôt awôme ya Israël me mbe me tabeya ayap minkôm Assyrie mbu 740 Ô.É.J. (2 Bb. 17:6) Nde ñhe, abui ya été é mbe bevôm bevôm ayoñe Babylone, nje te é nga dañ ayoñ Assyrie.

Mbu 607 Ô.É.J. menda me bôt mebaé ya Sud me nga ke minkôm e Babylone, a éko éziñ na abime bôt éziñ ya menda me bôt awôm ya Nord fe, me mbe nsamba te. Njôô bôt a mbe a so’o nda bôte Juda a mbe a jôé menda me bôt mete mese. A beprêtre be nga to be nyiñi e Juda amu nde temple a mbe Jérusalem. (2 Min. 11:13, 14; 34:30) Nde ñhe, é mbe é yiane na menda me bôt mebaé mme me bo aboñ élé “Juda.”

Éyoñ évé nje meboñ m’élé mete mebaé me nga bo nlatan? A mbe éyoñe bone b’Israël be nga bulan e Jérusalem na ba ke lôñe temple mbu 537 Ô.É.J. Menda me bôt mete mese, menda me bôt mebaé a menda me bôt awôm, me nga bulane nsamba minkôm. Nkandan mengam ô nji be ô beta’a bo zañe bone b’Israël. (Éz. 37:21, 22) Bone b’Israël be nga bulane kañe Yéhôva fufulu. Bekulu mejô Ésaïe ba Jérémie, be nga kobô fe ajô ya élat te.És. 11:12, 13; Jr. 31:1, 6, 31.

Nya ajôô mbé a ne mfi a lat a mfuban ékaña’a nkulan mejô wu wo ngôné? Nya ajôô nyi: Yéhôva a ye bo na bebo bisaé bé be bo “jôme jia.” (Éz. 37:18, 19) Ye ngaka’a te é nga tôéban melu mangan ma? Ôwé. Nkulan mejô ô nga taté tôéban mbu 1919, éyoñe bebo bisaé be Zambe be nga beta ta’a mam ôte’ete’e ôte’etek, a éyoñe be nga beta bo nlatan. Satan a nga jeñe na a kandé be mengame mengam, ve mboane wé ô nji wum bibuma.

Zia melu éte, abui ya été é mbe é bili ndi nleme ya bo bejôo bôt a beprêtre e yôp été a Yésus. (Nli. 20:6) Be mbe ane aboñ élé Juda. Ve nté éyoñ é mbe é lôtô, abui bôt é mbe é bili ndi nleme ya nyiñe si, é nga taté na da fubu nsamba Bejuif ya nsisim bete. (Zac. 8:23) Be mbe ane aboñ élé Joseph, a be nji be be bili ndi nleme ya jôé a Krist.

Melu ma, minsamba mite mibaé mi ne bebo bisaé be Yéhôva be ne éjôé môte wua si, Yésus Krist, nnye a nga loone David ayap éyoñ na, “mbo ésaé wom.” (Éz. 37:24, 25) Yésus a nga ye’elane na beyé’é bé be ‘tabe nleme wua ane ba Ésa be ne nleme wua.’ * (Jn 17:20, 21) Yésus a nga jô fe na mone mbam beyé’é wé a ne ñwo’an, aye bo “mbame wua” ba ‘mintômba mié mife.’ Bese ba ye tabe éjôé “mba’ale wua” si. (Jn 10:16) Ngo’o aval abeñ mejô ma, ma liti na bebo bisaé be Zambe ya melu ma, be ne nlatan akusa bo na, vôm ba ye nyiñe melu ma zu a selan!

^ É.N. 6 A ne mfi ya yemelan ane Yésus a nga liti mam ma ye boban, éyoñ a nga kobô ajô ya ndem ja ye liti na a nga jôé. A nga taté kobô ajô ôlo ô ne mewôk a fek, mone nsamba bobejañ be ne miñwo’an ba ye bo betebele. (Mt. 24:45-47) Mvuse ya valé, a nga kobô bôt bese be bili ndi nleme ya nyiñe yôp. (Mt. 25:1-30) A nga su’ulane kobô bôte be bili ndi nleme ya nyiñe si, mbe bete ba ye su’u bobenyañ be Krist. Avale da fe, nkulan mejô Ézéchiel wo tôébane melu ma, wo taté liti mam ma ye kui bôt be bili ndi nleme ya nyiñe yôp. Nde fe, sa ke éyoñ ése nje menda me bôt awôm ma kobô ajô ya bôt be bili ndi nleme ya nyiñe si. Élat ba kobô je nkulane mejô wu, wo liti bia aval élat é ne zañe bôte be bili ndi nleme ya nyiñ e si a bôt be bili ndi nleme ya nyiñ e yôp.