Kele vôm ô ne lañe de

Kele sous-menu

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Bulu

Nkume mmombô a bete (Asu ayé’é)  |  Ngone lale 2017

E bo nya mvôé éyoñ amvôé da tôbane minjuk

E bo nya mvôé éyoñ amvôé da tôbane minjuk

Amvôé Gianni ba Maurizio é nga tabe mimbu 50. Ve éyoñ éziñ, amvôé dap é nga tebe minjuk été. Maurizio a jô na: “Melu méziñ, me nga tôban abui minjuk, nalé a nga bo na me bo beta bikop, bikop bite bi nga kandé bia mvôé jam.” Gianni ke a jô na: “Maurizio nnye a nga ye’ele ma Mejô me Zambe. Ane me nga semé nye abui, a mbe ane ésa wome ya nsisim. Jam a nga bo, e nga bo ma mbia mintaé nlem. Me nga wô’ôtan ve ane me ntoo étam étam, amu me mbe me yeme na, amvôé dangan da ye man. A mbe ve ane mvôé jam é nga lume ma mvus.”

MBAMBA bemvôé be ne fo’o nya mfi, nde fe na amvôé é nji so atemetem. Jé bi ne bo éyoñ amvôé dangan é tele minjuk été? Minkañete bemvôé ya Kalate Zambe mi ne ve bia abui besikôlô, a ye’ele bia jam bi ne bo asu ya na, bi bo teke jañele mvôé jangan.

ÉYOÑE MVÔÉ JÔÉ JA TE BO ÉKOP ÉZIÑ

David a mbe mba’ale mintômba a njô bôt, a mbe a yiane bi mbamba bemvôé. Abui bôt da yeme na Jonathan a mbe beta mvôé David. (1 Sa. 18:1) Ve David a mbe a bili bemvôé befe, ane Nathan. Kalate Zambe a nji kate bia éyoñ amvôé David ba Nathan é nga taté. Éyoñ éziñ, David a nga laan a Nathan aval ane môt a ne laan a mvôé jé. David a mbe a kômbô’ô lôñe Yéhôva nda. Ane a nga sili Nathan na a ve nye ôsimesane wé, amu Nathan a mbe éwôlô nsisim.2 Sa. 7:2, 3.

Ve e wô’ô kui na amvôé é tebe minjuk été. Njô bôte David a nga bo mejian ba Bath-schéba, mvuse ya valé a nga bo na be wôé Urie, nnôme Bath-schéba.  (2 Sa. 11:2-21) David a mbe a wuluya ba’aba’a a Yéhôva tañ abui mimbu, a nga kamane fe zôsô. Ve a nga bo mbia nsem ate! Jé é nga tindi nye na a bo avale mbia jam ete? Ye a nji yeme na jam ete e mbe nya abé? Ye a nga simesane na a ne solé Zambe nsem ôte nga?

Jé Nathan a nga ye bo? Ye a nga ye jô’é na môt mfe nnye a ke kate njô bôt mbia jam a nga bo? Bôte befe be mbe be yeme jame David a nga bo asu ya na Urie a wu. Nde ñhe, amu jé Nathan a nga kañese ke kobô David, a yeme fe na nalé a mbe ve ndaman amvôé dap? Nathan a mbe fe ve jañele ényiñe jé. Amu David a nga taté wôé Urie teke étom.

Ve Nathan a mbe nlômane Zambe. A mbe a yeme na, nge a dip anyu, amvôé ba David da ye tyendé, mone môt ya nlem a nga ye fe bôme nye. Jame David, mvôé jé é nga bo e nji ve Yéhôva nleme mvaé. A mbe a yiane volô nye, na a bulane be Zambe. E ne fo’o été na, e mbe e sili’i David nya mvôé. Nathan a mbe nya mvôé David. A nga nyoñ éve’an ja ye nambe David, amu David a nga be mba’ale mintômba. Bifia Nathan a nga belane bie na a kate nye mbañete Zambe, bi nga volô David na a yeme na, jam a nga bo e mbe angôndô ya abé, a na a tyendé.2 Sa. 12:1-14.

Wo ye bo aya nge mvôé jôé éziñ ja te bo mbia jam, nge nsem éziñ? Ô ne simesane na, nge wo kobô nye, ô ne ndaman amvôé denan. Ô ne fe simesane na, nge wo kate bemvendé mbia jam a te bo, amu wo kômbô volô nye, ô ne nkoñe bôt. Wo ye ñhe bo aya?

Gianni bia te jô nye yôbe li, a simesane na: “Me nga yene na amvôé dangan é tyendéya. Maurizio a nji beta laane ma aval a mbe a bo’ok. Ane me nga ke yene nye, akusa bo me mbe me koo woñ. Me mbe me sili’i mamiene na: ‘Jé me ne ye’ele nye? A ne fe wô’ô ôlun!’ Ve me mbe fe me simesa’ane mam mese bia nye bi nga yé’é, nalé a nga ve ma ngule ya ke yene nye. Éyoñe me mbe me yii mvolan, Maurizio nnye a nga volô ma. Me nji be me kômbô’ô jañele mvôé jam, ve me mbe me kômbô’ô volô nye amu ma nye’e nye.”

Maurizio a ke ôsu a jô na: “Gianni a nga kate ma mam ma so nye nlem, mam a nga kate ma me mbe été. Me mbe me yeme na sa ke Yéhôva, nge nnye, mbe be nga tindi ma na me bo mbia be mam me nga bo. Ane me nga kañese melep, a bulane be Yéhôva.”

ÉYOÑE MVÔÉ JÔÉ É BILI MINJUK

David a mbe a bili bemvôé befe be mbe be wulu’u ba’aba’a a nye éyoñ a nga tebe minjuk été. Môte wua ya été a ne Huschaï. Kalate Zambe a jô na, Huschaï a mbe “mvôé David.” (2 Sa. 16:16; 1 Mka. 27:33) A nga yiane saé nda njô bôt, a mbe fe môte ba nye be mbe be wulu’u. David a nga kate nye mam a nji kate bôte bevok.

Éyoñ Absalom mone David a nga kômbô wôlé nye éjôé, abui b’Israëlite e nga ke ngame Absalom, ve Huschaï a nji tôñe be. Huschaï a nga tôñe fe David éyoñ a mbe a tube mone wé. David a nga wô’ô abui mintaé nlem amu mone wé a nga bo nye njoñ, a amu abui bôte ya ba a mbe a too be ndi, be nga koñe nye. Ve Huschaï a nga ke ôsu a ba’ale amvôé dé, a mbe fe nkômesane ya fam awu asu ya na, a ke bo jame David a nga jô nye na a bo, mfa’a ya bo na ôvañ Absalom ô bo teke tôéban. Huschaï a nji bo mam mete ve asu ya na a jalé ésaé jé. A nga liti fo’o na a ne nya mvôé.2 Sa. 15:13-17, 32-37; 16:15–17:16.

Den, e ne fo’o mbamba jame ya yene na, bobejañ a bekale bangan be ne nlatane jôme jia, to’o be be’e mimbe’e meval  meval akônda été. A zene ya mimboane miap, ba jô na, “Me ne mvôé jôé, sa ke amu me ne ntindane ya bo mvôé jôé, ve amu ô ne nya mfi asu dam.”

Mojañe Federico a nga yene jam ete. Mvôé jé Antonio é nga volô nye na, a dañe beta minjuk. Federico a kañete na, “Éyoñ Antonio a nga so akônda dangan, bia nye bi nga ji’a bo bemvôé. Bia bese bi mbe bediakon, bi mbe fe bi nye’e bia saé nsamba. Mvuse mon éyoñ, be nga telé nye mvendé. Ane Antonio a nga bo mvôé jam a môt ma kômbô vu.” Éyoñ éyoñ é lôteya, Federico a nga nyoñ mbia zen. Ane a nga taté na a nyoñ nsisim, ane be nga vaa nye nkpwa’a mefan, a diakon. Jé Antonio a nga bo?

Éyoñe Federico a nga tôbane minjuk, mvôé jé Antonio é nga vô’ôlô nye, é nga ve fe nye ngule nyul

Federico a jô na: “E mbe e yené’é na Antonio a wô’ô ma mintaé. A nga bo jam ése a mbe ngule ya bo na, a volô ma. A nga ve ngule na me beta tebe ne bip mfa’a ya nsisim, a nji lume ma mvus môs éziñ. A nga ve ma ngule nyul mfa’a ya nsisim na me bo teke tek.” Antonio a jô na: “Me nga lôt abui éyoñ bia Federico. Me mbe me yii na a kate ma aval a simesan, a aval a wô’ôtan.” Ane Federico a nga beta wôn nsisim, a nga su’ulane beta bo nkpwa’a mefan a diakon. Antonio a su’ulane jô na: “Bi ngenane benya bemvôé den, akusa bo na, bi nji beta bo akônda da.”

YE WO YE BENE MVÔÉ JÔÉ AMU JA TE BO WO MBIA JAM?

Wo ye wô’ôtan aya nge mvôé jôé ja lume wo mvus éyoñe wo dañe yi na a volô wo? Wo ye wô’ô abui mintaé nlem. Ye wo ye bo ngule ya jamé nye? Ye amvôé denan da ye ke ôsu a bo ngul aval ane é mbe atata’a?

Tame simesan jam e nga kui Yésus melu a nga kandane nyiñe si va. A nga lôt abui éyoñ a minlômane mié, élat é mbe zañe jap é mbe ngum aval. Yésus a nga bele éyoñ a nga loone be na bemvôé bé. (Jn. 15:15) Ve jé é nga kui éyoñe be nga bi Yésus? Minlôman mi nga tup. Pierre a nga ka’a na a vo’o lume nye mvus môs éziñ, ve  alu éte ébien, Pierre a nga jô na a nji yeme nye!Mt. 26:31-33, 56, 69-75.

Yésus a mbe a yeme na, éyoñ a ye tôbane minju’u mia su’ulan, a ye li’i étam. A nga be fo’o a bili beamu ya wô’ô ôlun, a beamu ya wô’ô émien éngôngol. Ve mam a nga jô beyé’é bé éyoñ a wômôya, me nga liti na a nji wô’ô émien éngôngol, nge ba’ale be ôviti’i nlem, nge ke wô’ô be ôlun. Yésus a nji yene mfi ya lañe bone bikobe biap bise, a mam be nga bo alu be nga bi nye.

Ve Yésus a nga bôé Pierre a minlômam nleme si. A nga liti be na, a too be ndi éyoñ a nga ve be mebendé mfa’a ya ésaé ja dañ bisaé bise, ésaé ya ye’ele bôt Mejô me Zambe. Yésus a nga ke ôsu a yene minlômane mié ane bemvôé bé. Nye’an a nga liti be ô nga nambe be abui. Be nga jeñ a ngule jap ése na, be bo teke lume Masa wobe mvus. Bia yene fo’o dene na, be nga bo ésaé a nga ve be nya mboane.Mam. 1:8; Beco. 1:23.

Elvira a simesan éyoñ a nga bi mejô a Giuliana mvôé jé. A jô na: “Éyoñ a nga kate ma na a nga wô’ô ma ôlun amu jam me nga bo, me nga koo woñ. A mbe a yiane wô’ô ma ôlun. Ve jam me nga kam e mbe na, a nga dañe wô’ô mintaé amu a mbe a jeñe mvo’é jam. Ma vo’o ke vuane jam a nga bo, amu a nji beme mise mé mbia jam me nga bo, ve a nga dañe wô’ô mintaé amu a nga yene minju’u ma tôbane mie amu mimboane miam. Ma ve Yéhôva akéva amu me nga bi mvôé ja telé mvo’é jam ôsu, a dañe minkômbane mié émien.”

Nsili ô ne ñhe na, aval avé nya mvôé a yiane bo éyoñ amvôé dé da tôbane minjuk? A yiane bo nkômesane ya laan a mvôé jé a nlem ôse, a nye’an ôse. Mvôé ja bo nalé, é ne aval ane Nathan ba Huschaï, mbe be nga liti na, be ne benya bemvôé éyoñe ya minjuk. Ja ye fe vu Yésus, nnye a nga jamé minlômane mié. Ye ô ne avale mvôé ete nga?