Hizaha raha agnati

Ri Shahidi ni Jehovah

Hifidi vulagna Kibushi