Ija-ija pe barita na sambor do na bahatan itangar hita. Jadi ija do hita boi manangar barita na madear? Video on patandahon brosur Barita na Madear humbani Naibata!