Sonaha do panjahaion on saud bani bangsa Israel

  • I pardalanan hun Babel atap pe i nagori na dob ipauli, lang mabiar halak Israel bani binatang panoroh atap pe parjahat.Esr 8:21, 22

Sonaha do panjahaion on saud sonari on

  • Habotohon pasal Jahowa boi mangubah parlahou. Hinan, halak na urah manggila boi gabe halak na rosuh mardamei. Habotohon pasal Jahowa mambahen tanoh on gabe paradeiso ibagas partonduyon

Sonaha do panjahaion on saud bani ari magira

  • Songon na iharosuhkon Naibata bani mulani, gabe paradeiso ma tanoh on janah dong hadameion. Lang dong be jolma atap pe binatang na mambahen hasunsahan

Mubah do si Paulus halani habotohon pasal Naibata

  • Sanggah ia halak Parisei, marparlahou songon binatang panoroh do ia.1Tim 1:13

  • Gabe mubah ma parlahouni halani habotohon na sintong.Kol 3:8-10