BARITA NA MADEAR HUMBANI NAIBATA!

Sisungkunan: Lambin bahat do hasunsahan ampa hajahataon sonari on, sonai homa bani iananta. Ongga do isungkun ham, ‘Hunja do mulani hajahaton?’

Laho mambagihon: Parlajaran 8 bani buku on mangulas sonaha mulani hajahataon janah mase ipaturut Naibata hasunsahan.

AJARHON MA HASINTONGAN

Sisungkunan: Sonaha do Harajaon ni Naibata pasaloseihon parsoalan ni dunia on?

Ayat: Mat 6:10

Hasintongan: Harajaon ni Naibata parohkon hadameion ampa hasonangan i sab tanoh on songon i nagori atas.

AHA DO HARAJAON NI NAIBATA? (Manrohi use)

Sisungkunan: [Ulas ma sungkun-sungkun bani alaman na parpudi bani risalah ai.] Pasu-pasu aha do na laho iahapkon rayat ni Harajaon ni Naibata?

Ayat: Ps 37:29; Jes 65:21-23

Laho mambagihon: [Patuduh ma buku Barita na Madear.] Parlajaran 7 bani buku on mangulas aha do na laho bahenonta ase hita boi mandapot pasu-pasu ai. [Mulai ma parlajaran Bibel humbani buku ai.]

BAHEN MA PRESENTASI NI NASIAM

Gunahon ma contoh na adong laho mambahen presentasi nasiam.