ˈKwädlɩ a ˈyiosɛɲɔ kä ɔ ˈkä ˈylɩdɩdɩɛ a -nɛ a -nɛ -kä. -Mä ˈdimasɩ -bhlʋ ˈmö, ˈn -n -kä ˈgïle a 18 -mä lagɔwɛlɩɩ bia libho ˈmö sɛ, -n bhɛnɩ -n ˈkä ˈkwädlɩ a ˈyiosɛɲɔ ˈzʋ. ˈN -n yi ˈtɛɲɩ ghlɩ -n ˈkä ɲɛpɛ! ˈYlɩdɩdɩɛ ˈla, -n -kɛɛ ˈtɩɩ -gänɩ, ɛ -yimö kwänɩ zlɩ -n ˈnɩ zɩla ˈmö nɛnɩ, wɛlɩ -kamö zɛmövusɛ ghlɩ, ˈɲizakwë -kä lɩbhä ˈn ɛ -käˈɛ -lii -mimii. Lagɔdaayuëa -wa möä ˈkwädlɩ libhoo ˈmö, -wa ˈnɩ möä ˈkwädlɩ libhoo ˈmö, -waa -yɛɛ ˈn -muëɲɩ ˈmötɛɛnɔɔ ˈnɩɛ -zuu, dɛˈɛ zɛmö a ˈtabhlo yua kwänɩ. -Mä ˈa ˈligbëa ˈmö, ˈn a -kä sasɛ -lii ˈwlu gïganɩɩ, a glaˈmö a -nɔɔ -bhlʋ yi ˈyiosɛɲɔ ˈzʋ, tɛɛnɩ Sɛpötablɩ a cʋʋ ˈmö. ˈA ˈligbë ˈmö a lagɔwɛlɩɩ a ˈcɩɛcɩʋ ˈmö a ˈtɛɲɩ ˈmö, aa ɔ bhɛnɩ a ˈkä yɩ wɛlɩ bhïla -a?

NˈN-Ä ˈTƐƝƖ ˈWUË ˈMÖ LIBHO NƲ

ˈYlɩ -bhlʋ ˈwʋ

LIBHO

ˈYlɩ ˈsɔ ˈwʋ

LIBHO

ˈYlɩ ta ˈwʋ

LIBHO

ˈYlɩ -mʋäna ˈwʋ

ˈGïle 6

ˈYlɩ ngbï ˈwʋ

ˈGïle 6

ˈYlɩ gbʋplʋ ˈwʋ

ˈGïle 4

ˈDimasɩ ˈwʋ

ˈGïle 2

LIBHO N NƲÄ ˈTƐƝƖ ˈWUË ˈMÖ

ˈYlɩ -bhlʋ ˈwʋ

 

ˈGïle 2

ˈYlɩ ˈsɔ ˈwʋ

ˈGïle 2

ˈYlɩ ta ˈwʋ

ˈDIMASƖ A YLƖ -MƐMƐƐ ˈMÖ A ˈWLUYƖBHÄYƖBHƲ

ˈYlɩ -mʋäna ˈwʋ

ˈGïle 2

ˈYlɩ ngbï ˈwʋ

ˈGïle 2

ˈYlɩ gbʋplʋ ˈwʋ

ˈGïle 6

ˈDimasɩ ˈwʋ

ˈGïle 4

NˈN-Ä -TIAWƲ ˈMÖ NƐNƖ

ˈYlɩ -bhlʋ ˈwʋ

ƝƐPƐƝƐPƐTƐƝƖ

ˈYlɩ ˈsɔ ˈwʋ

ˈGïle 3

ˈYlɩ ta ˈwʋ

ˈGïle 3

ˈYlɩ -mʋäna ˈwʋ

ˈGïle 3

ˈYlɩ ngbï ˈwʋ

ˈGïle 3

ˈYlɩ gbʋplʋ ˈwʋ

ˈGïle 3

ˈDimasɩ ˈwʋ

ˈGïle 3