Zoova, Malii ˈmö ɔ -sɛ -lɛ ˈn ɔ yoo libho a -mu -wʋä ˈwʋ dɛ ˈɲɛ, yɩ -lɛ -jɔlʋ ˈkɔdʋ. Ɛˈɛ -bhö ɲɩasɛ, maa dlɩ a dlɩ ɔ kä a-a Lagɔ a ˈyila ˈklʋ a dɔˈwʋ.

1:38, 46-55

Malii ˈa bhïlabhïlasaa ˈmö, sɛ ɔ tula ɔ nɩɩ...

  • ɔɲɩ ɔ -lɛ dʋdʋ ˈwʋ?

  • ɔ ˈtɛɛnɩ teɲii Lagɔ dlɩ?

  • ɔ -yi Lagɔ ˈa wɛlɩɩ?

  • ɔ -wa teɲii Zoova?