●○○ -N -KÄ TƐKÄDƆˈWƲ NƖKPƐ ˈYLƖMÖ

Nimïyɩbhäkïbhë: Biblë ˈmö a wɛlɩɩ kä ɔ -bhlɛ zɩˈɛ dɛsɛ ˈyize -a?

Biblë a gbɛlʋ: 2Ti 3:16

Tɔ ˈkïbhë yɔwʋ: ˈTɩtɩ a -mi -wʋ ɔ -mä Biblë ˈmö ˈnɩ?

○●○ -N -KƆƆ ˈYLƖMÖÄ MÖ

Nimïyɩbhäkïbhë: ˈTɩtɩ a -mi -wʋ ɔ -mä Biblë ˈmö ˈnɩ?

Biblë a gbɛlʋ: Mt 6:10

Tɔ ˈkïbhë yɔwʋ: ˈSaa Lagɔ ˈa ˈKämanɔɔ ˈkä ɔ nʋ ˈnɩ?

○○● -N -KƆƆ ˈWƲ ˈSƆ ˈYLƖMÖÄ MÖ

Nimïyɩbhäkïbhë: ˈSaa Lagɔ ˈa ˈKämanɔɔ ˈkä ɔ nʋ ˈnɩ?

Biblë a gbɛlʋ: Dn 2:44

Tɔ ˈkïbhë yɔwʋ: Sɛɛ wɛlɩɩ ˈlɛ ˈkä ɔ mäˈä dʋdʋ ˈwʋ ˈyli ˈwlʋnɩ ˈnɩ?