ˈYLƐ
Text
Image

-Tiamö a bʋbɔbʋbʋʋ -wʋ ɲimo a-a ˈmö Ezekiasɩ gïganɩɛ ˈwlu ˈyli yɔwʋ tɛɛnɩsɛ

29:10-17

 • 746-716 Z.ˈN.G.

  Ezekiasɩ ˈa ˈkämanɔɔ

 • NIZAA 746 Z.ˈN.G

  • ˈYlɩ 1-8: Wa pälaa lagɔligbëa ˈwlɩlɩ

  • ˈYlɩ 9-16: Wa yɛ lagɔligbëa ˈwlɩlɩ pälaa ˈwë

  • Yizlaɛlɩ a -nʋa ˈwuë a suplɛzlɩɩ ˈn -tiamö a bʋbɔbʋbʋʋ -wʋ ɲimo a-a a ˈwlugïganɩgïganɛ

 • 740 Z.ˈN.G

  Samalii-bhölɩɩ a ˈylibhɩɛbhɩʋ

Nɩkpa ˈwuë -wa kää dila a dila ˈmö Ezekiasɩ wäzɩɛ nzɩ wa ˈkä ˈgämö Lagɔ bʋbɔnɩ

30:5, 6, 10-12

 • Paakö a ˈfɛtɩɩ -ɛ -wʋä yi dɔˈwʋ a za, wa yiɛ nɩkpa ˈtiee wa ˈkä sa ˈwuë ˈbɔgwɩ ˈpä, tɛɛnɩ -mä Bɛɛ-seba -këë -mä Danɩ.

 • -Mumuë ɲɩɛnɩ wa ɲɩɛnuëë, maa -mumuë ˈklʋkpamö wa zuëë