Zʋ -lɛ ɛ ˈmö a wɛlɩkïbhï

Zʋ -lɛ wɛlɩkïbhï -yɩ ˈcɛlɩɛ -mä ˈbɔgʋ ˈmö cuu

Zoova ˈa Bhlɩnɩwaa

-Sɛ -lɛ gbʋ ˈBhɛtɩgbʋʋ

Blezilɩ a -glɔ wa laa Sao Polo, ɔ -wʋa jw.org sʋlʋnɩ dɔˈwʋ

KLƖTƖƐZƖKPAA ˈN LAGƆWƐLƖBIALIBHOO: ˈWLUYƖBHÄYƖBHƲƲ A ˈBƆGƲ Utɩ 2018

-A -ɲɛ nɩkpɛ -kä ˈdɩ -sɛɛ yi a sɛ -a ˈkää gbä

A -ɲɛ nɩkpɛ -kä ˈdɩ -sɛɛ yi a sɛ -a ˈkää gbä. Wɛlɩɩ a -mi tulaa nɩɩ, Biblë kä zɩˈɛ dɛsɛ.

-LI A -LII -YƖ ˈBHÖÖNƖƐ -MÄ LAGƆ ˈA WƐLƖƖ ˈMÖ

Nɩkpɛ -Kamö -Li a -Lii ˈWlu Nʋ, Yɩbhlɩnii

-Wa yɩbhää wa ˈkä Zezwii dlɩ yɔwʋ nɛnɩ, wa nɩ -waa nɩkpa ˈwuë, ɛ yi bhlɩ -mɛmɛ ˈmö a -nɔ oo, wa ˈnɩ ku ˈwʋ -gbɔ oo, ɛ yi lagɔgligbë -mämaa ˈmö a -nɔ -kë.

-ABHƲA KLƖTƖƐWAA SƐ -A -BHÖLƖƐ

A nɩ ˈPä Lɔɔtɩ a ˈlɛŋlɛ a Dɛ Dlɩ

Sɛɛ -a ˈkä ɔ ˈzʋ, -a -ɲɛ Lagɔ tɩa ɲimonɩ, Lɔɔtɩ a ˈlɛŋlɛ a saa? -N -kä sɛ -yi nɩɩ wʋlʋnɩlii a sɛ tɛlɩtɛlɛ a za, -nn-ä a ˈtɛɲɩ -kä lagɔlii a dɔˈwʋ, sɛ -n ˈkä ɔ ˈzʋ ˈnɩ?

-LI A -LII -YƖ ˈBHÖÖNƖƐ -MÄ LAGƆ ˈA WƐLƖƖ ˈMÖ

Libhonʋwaa Kʋgbä -kpɔ Wa ˈBhidɩba ˈɲɛɛ Moni yowʋ a Wɛlɩɩ a ˈSaa yɩ ˈCɩaɲɩɛ

-Mä libhonʋwaa kʋgbä -kpɔ wa ˈbhidɩba ˈɲɛɛ moni yowʋ a ninea Zezwii pälɩɛ ˈwʋ ˈmö, -mɔ lɛ ɔ ˈbhidɩba nɩ? -Mɔ lɛ ɔ libhonʋwaa ˈn saa -lɛ ɔ monɩ nɩ?

-ABHƲA KLƖTƖƐWAA SƐ -A -BHÖLƖƐ

-A nɩ kä ˈSlɛlɛ -Mä -aˈa Lagɔwɛlɩbialibhoo ˈMö—Sɛɛ -a ˈKää -mä JW.ORG ˈklʋ Sasɛ Sɛ tɛlɩ

ˈBɔgwɩɩ ˈwuë -a ˈcɩanɩɛ ˈmö, jw.org ˈmö yɩ -glɛ ˈwʋ. Zaa, -a -kä -mä ɛtɛnɛtɩ ˈklʋ sɛ tɛlɩ ˈyize, yɩ -yiɲɩ teɲii kwänɩ -mä -aˈa lagɔwɛlɩbialibhoo ˈmö.

-LI A -LII -YƖ ˈBHÖÖNƖƐ -MÄ LAGƆ ˈA WƐLƖƖ ˈMÖ

“ˈTɛɲɩ Zezwii -Kaɲɩɛ Kïbhï ˈWuë Ŋli -sɛ Yɛ ˈDio ˈWë”

Zezwii yiaˈaa -pa ˈkpʋkpʋwaa ˈyli bhɩa ˈn ɔ ˈkä -ɔ -nʋa -lizoku ŋli -sɛ. Zaa, lagɔsɛ a dɔˈwʋ, -a nɩ gïganɩ -bhlɛ sasɛ -aɲɩ ˈwlu, -lɛ a dɔˈwʋ ɔ -kaɲɩa zɩkö -lizoku ŋli -sɛ.

-LI A -LII -YƖ ˈBHÖÖNƖƐ -MÄ LAGƆ ˈA WƐLƖƖ ˈMÖ

A Nɩ ˈTatinɩ ˈKwädlɩ A ˈBhɩa a -Lizoku a Gbʋ ˈYi

Zoova -ɲɛ ɔ Yowli ˈsɔ, wa -yi sɛ nɩɩ ˈɲiɲlolinʋwaa a glɩnɩɛ, maa wa -kä ˈylɩmö nɩɩ -a yɛ ˈmö zigbonɩɩ, -aˈa ˈɲiɲlolii a gbʋ ˈmö wa ˈtatinɩɛ ˈyi cuu.

-ABHƲA KLƖTƖƐWAA SƐ -A -BHÖLƖƐ

-Na -Daayu a Za Zezwii ˈKumöˈɛɛ

-Aˈa ˈɲiɲlolii a za Zezwii ˈwlʋä ˈɔ zɩkpa ˈmö. Zaa, -aa lagɔdaayuë -wa -gwälɩnɩɛ -aa saa ˈɲiɲlolii ˈmö, sɛ -a ˈkä ɔ tula nɩɩ, -a kä wa -wawʋ dlɩ zɛmö ˈnɩ?