RÉVEILLEZ-VOUS!

Nimïyɩbhäkïbhë: -Na dɔˈwʋ, -n pä ɔ dlɩ nɩɩ, nɩkpa kä wa ˈkä ˈyli yɔwʋ ˈtɛmanɩ wa ˈkä -lizoku kɛˈmö -sɛ nzɩ wa ˈkä -li a -lii nʋ -a?

Biblë ˈa gbɛlʋ: Ec 7:8a

Sɛɛ -a ˈkää gbä: Biblë ˈa gbɛlɩɩ -yɩ tula, sɛ nɩkpɛ bhɛnɩɛ ɔ ˈkä ˈmö zigbonɩ nzɩ ɔ ˈkä -li a -lii ghlɩ, yɩ wɛlɩ ˈmö ˈbɔgʋʋ ˈlɛ bhïlaa.

RÉVEILLEZ-VOUS!

Nimïyɩbhäkïbhë: -Mä -aa zɩkpa ˈmö, -lii yi ˈkwädlɩ ˈmö zigbonɩ. Zaa, -lii -kä ˈmö zigbonɩ, -na dɔˈwʋ sɛɛ -a ˈkä ɔ ˈzʋ ˈnɩ?

Biblë ˈa gbɛlʋ: Ec 7:10

Sɛɛ -a ˈkää gbä: [Kïbhëa -a tɛɛnɩɛ -lɛ kpʋ 10 ˈklʋ, tulanɔɲɩ ˈylimö.] Biblë ˈa gbɛlɩɩ -yɩ -kaɲɩɛ kwänɩ -lii -kä ˈmö zigbonɩ, yɩ wɛlɩ ˈmö ˈbɔgʋʋ ˈlɛ bhïlaa.

-A -PƲNƖ LAGƆ ˈYUKWLI -A ˈKÄ ˈKWÄDLƖNƖ -BHOLƖ

Nimïyɩbhäkïbhë: -Aa ˈwuë -a kä ˈŋlɩ, -aˈa -kosu yɔwʋ a -nʋa ˈn -aˈa bhɛya kökämö. ˈN Lagɔ ɔbhlɩ ˈna a? -A ˈyɩ bhä ɔ ˈŋlɩ?

Biblë ˈa gbɛlʋ: Ps 83:18

Sɛɛ -a ˈkää gbä: -Lii a -bɛ Biblë ˈcɩaɲɩɛ Lagɔ a dɛ, yɩ wɛlɩ ˈmö blosu ˈlɛ -sɛsɛnɩɛ ˈmö. [Tulanɔɔ kpʋ 6 ˈn 7 ˈylimö]

SƐ -N ˈKÄÄ GBÄÄ -NAƝƖGÄSƐ TƐLƖ -SƖBHÄ SƐ

-Gänɩ ˈdɩmözʋwɛlɩ wa ɲɩaɲɩɛ nzɩ -naɲɩgäsɛ a sɛ -n ˈkää gbä, -n ˈkɩ sɛ tɛlɩ.