ˈN ˈyu -kä gbëlea kälɩ, -a nɩ ˈɲɛ ˈdɩ nɩɩ -a yɩbhä -a -ɲɛ ˈɔ -lowluwa ˈsɔ ˈkä bhïla. -A -kä -sɩbhä ˈzʋ, yɩ tula nɩɩ -a kä wa ˈklʋkpa. (Pr 6:20) ˈN yuu -kä nɩɩ -a nɩ plɛ nʋʋ, -a nɩ tɩ ˈwʋ ŋlu. Wa ˈnɩ käˈmö ghlɩnɩ, -a bhɛnɩ -a ˈkä käbözlɩ ˈmö yi.

Ɛ -kä ˈyudɩgba aˈbhë -kë, -a nɩ ˈɲɔ ˈdɩ nɩɩ, -a yɩbhä -a ˈkä ɔ -lowluwa ˈylɩmö. -Lowluwa nɩ ˈtɛɲɩ -kä, -a nɩ ˈyɩbhɔɔ nimï -a -kɔɔ ˈbɔgʋ ˈɲɛ ɔ ˈkä ˈmö zɛlɩ a dɔˈwʋ yɩ ˈnaa ˈkä bhä ɔ -lowluwaa ˈklɛ ˈmö päla -a? Ɔ -kä nˈnn nʋʋ, -a bhɛnɩ -a ˈkɔ lagɔbɔgʋ ˈɲɛ ˈn -a ˈkɔˈɛ ˈdɩ ˈɲɛ nɩɩ, ɔ yi -lii -mimii a -bɛ -mä jw.org ˈklʋ ghlɩnɩ.

-Aa wɛlɩ -a ˈɲɛɛ -dɩgba -bhlʋ -kɔ dlɩ yɔwʋ nɛnɩ, -a -kɔɔ ˈwʋ ˈsɔnadɔˈwʋ ˈylɩmöä möö, -a nɩ ˈɲɔ ˈdɩ nɩɩ, -a yɩbhä -a ˈkä ɔ -lowluwa ˈylɩmö. -A -kä -sɩbhä ˈzʋʋ, ˈsaa kää ˈŋlɩ ˈn -a yiɛ ˈwa yuu ˈylɩmöä mö a dɔˈwʋ, -a yua dlɩ -gömö -sɛsɛnɩ. ˈDɩmözʋwɛlɩɩ -yɩ -cɛlɩɛ -mä Biblë ˈmö ˈligbë ˈmö a -nʋa a dɛ, -a yueɲɩ ˈylimö tulanɩ. (Ps 119:86, 138) -A -kä ˈyuëlowluwa a ˈklʋkpa -kä, -li a -lii ˈkää ˈyli ˈwlʋnɩ. Ɛˈɛ -bhö ɲɩasɛ, maa yɩ -yiɲɩ kwänɩ -a ˈkä ˈligbëa ˈla ˈmö a -nʋa ˈwuë lagɔwɛlɩɩ ˈɲɛ.—1P 2:12.