Tɛɛnɩ Psaume 120 ˈwʋ -këë Psaume 134 ˈwʋ, ɛ ˈkä -bhɩɛ ˈlwɩ a -mi wa -kä bhlɩ dɔˈwʋ -wʋ, ˈn wa kpa ˈmö. Nɩkpa a -bɛ lɛ nɩɩ, dɛɛ Yizlaɛlɩ a -nʋa mö a-a -mä Zeluzalɛɛmö, -glɔ -wʋ -wʋ a-a -mä Zwidaa a -gägö ˈwlu ˈwa ˈfɛtɩ wa -sɛɛ ˈylʋbö ˈwuë ˈmö a za, -lɩbhä wa bhlɩ a-a ˈmänasɛ ˈlwɩ ˈla.

Zoova a sɛ ɔ -kʋɲɩɛ ˈwʋ, ˈmö wa pälɩɛ ˈwʋ. Ɛ ˈkä -bhɩɛ . . .

121:3-8

  • wïlagänɩɲɔ a -mɔ ˈnɩ ŋämöä

  • su -wʋ kää -pɛpɛɛ

  • ˈslʋjeyi a -nɔ a -nɔ