• Lʋʋ 41 -ɲɛ bhibhebhibhiuu ˈsɔ

  • ˈWʋtɛɛnɩwɛlɩɩ (Tɩ min. 3 ˈwʋ ˈmɩɛ)

-LI A -LII -YƖ ˈBHÖÖNƖƐ -MÄ LAGƆ ˈA WƐLƖƖ ˈMÖ

LAGƆWƐLƖƖ BIA LIBHO A ZA YƐLA -LII ˈMÖ ˈYIZE

  • -N -kä tɛkädɔˈwʋ nɩkpɛ ˈylɩmö: (Min. 2) 2Ti 3:1-5—ˈcɩa gbëawɛlɩɩ.

  • -N -kä ˈsɔnadɔˈwʋ nɩkpɛ ˈylɩmöä mö: (Min. 4) Is 44:27–45:2—ˈcɩa gbëawɛlɩɩ.

  • -N -kä nɩkpɛ Biblë ˈcɩa dɔˈwʋ -wʋ: (Min. 6) bhs 26 § 18-20—ˈƝɔ ˈdɩ ɔ ˈkä -aˈa ˈwluyɩbhäyɩbhʋʋ ˈwʋ yi.

-ABHƲA KLƖTƖƐWAA SƐ -A -BHÖLƖƐ