• Lʋʋ 79 -ɲɛ bhibhebhibhiuu ˈsɔ

 • ˈWʋtɛɛnɩwɛlɩɩ (Tɩ min. 3 ˈwʋ ˈmɩɛ)

-LI A -LII -YƖ ˈBHÖÖNƖƐ -MÄ LAGƆ ˈA WƐLƖƖ ˈMÖ

 • Dlɩzɛmönanɩsɛ, ˈpä -mumuë swɩ ɲɛmʋ ˈmö wa ˈkäa ˈyli yɔwʋ ˈtɛɛ”: (Min. 10)

  • Job 16:4, 5—Nɩkpɛ a -mɔ zʋä -mumuë ˈdɩ ˈmö, ˈɔ ŋli a wɛlɩ kä yɩ ˈkuë swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä. (w90-F 15/3 27 § 1-2)

  • Job 19:2—Bilɩdadɩ a wɛlɩɩ ɔ bhïla a-a, kälɩ a-a teɲii Zɔɔbö yɔwʋ ˈn ɔ yiɛ ˈwi. (w06-F 15/3 15 § 6; w94-F 1/10 32)

  • Job 19:25—Zɔɔbö ˈkää ˈklɩ ˈyɩ dɔˈwʋ -wʋ, glusɛsʋ a wɛlɩɩ mii ˈtɛmanɔɔ dlɩ ˈwʋ. (w06-F 15/3 15 § 5; it-2-F 726 § 6-7)

 • Vɩɛ Lagɔ ˈa wɛlɩɩ ˈmö -n ˈkä yɩ ˈmö a dɛsɛkälii ghlɩ: (Min. 8)

  • Job 19:20—Zɔɔbö nʋä nɩɩ, “N yi ˈpʋ n -ɲɛ ˈna ŋli a gla a ku ˈsɔ” sɛ yɩ sɛ ɔ zɛmö ˈnɩ?(w06-F 15/3 15 § 1; it-2-F 509 § 7)

  • Job 19:26—Mäˈä pɩwʋ a nɩkpɛ ˈnɩɛ -zɩ bhɛnɩ ɔ ˈkä Zoova ˈylɩmö, maa sɛɛ Zɔɔbö bhɛnɩ bhä ɔbhlɩ ɔ ˈkä “Lagɔ ˈylɩmö ˈyɩ” ˈnɩ? (w94-F 15/11 19 § 17)

  • ˈDimasɩ nɩ a Biblë a ˈmözɛlɩzɛlɛ, ˈsaa ɛ ˈcɩaa ɔ Zoova a dɛ ˈnɩ?

  • ˈDimasɩ nɩ a Biblë a ˈmözɛlɩzɛlɛ ˈmö, Biblë a gbɛlɩɩ -mii -n bhɛnɩ ɔ -n ˈkä ˈmö ghlɛnɩ -n ˈkä lagɔwɛlɩɩ ˈɲɛ ˈnɩ?

 • Biblë a ˈmözɛlɩzɛlɛ: Job 19:1-23 (Tɩ min. 4 ˈwʋ ˈmɩɛ)

LAGƆWƐLƖƖ BIA LIBHO A ZA YƐLA -LII ˈMÖ ˈYIZE

 • -A -kä cʋʋ ˈlɛ ˈmö lagɔwɛlɩɩ ˈɲɛɛ yi a sɛ -a bhɛnɩɛ -a ˈkä gbä gïganii ˈwlu: (Min. 15) Bhïlabhuluu -ɲɛ nimïyɩbhäkïbhï ˈsɔ. Sɛ -a bhɛnɩɛ -a ˈkä gbä, zʋ -lɛ bhʋlʋbhlʋ yɩ video, ˈn a nɩ yɩlɩ yɩ dɛsɛkäkïbhï yɔwʋ. ˈPä lagɔwɛlɩbiawaa swɩ ɲɛmʋ ˈmö wa ˈkä waɲɩgäsɛ ˈa sɛ wa ˈkää gbä sɛ tɛlɩ.

-ABHƲA KLƖTƖƐWAA SƐ -A -BHÖLƖƐ

 • Lʋʋ 42

 • -Lu ˈlululu -a ˈkäˈa -sɩkaa ˈmö ghlɛnɩ -a ˈkä ˈdɩsɛsʋ tɛɛ”: (Min. 10) Bhïlabhuluu -ɲɛ nimïyɩbhäkïbhï ˈsɔ. ˈPä nɩkpa ˈwuë swɩ ɲɛmʋ ˈmö wa ˈkä « Que dit la Bible ? » ˈmö ghlɛnɩ wa ˈkä nɩkpa lagɔwɛlɩɩ ˈɲɛ nzɩ wa ˈkuë Biblë ˈcɩa.

 • Questions des lecteurs: (Min. 5) Bhïlabhuluu ˈyukugänɩɲɔ ˈkää -bhɛ -wʋ ˈbhöönɩɛ -mä 2015 a ˈylʋba a Fevlie a ˈylɩ 15 a La Tour de Garde ˈmö, kpʋ 30 ˈklʋ, zɛmösɛkïbhë 4-6 ˈmö.

 • -Zɩkpa ˈmö a Biblë a ˈcɩɛcɩʋ: ia-F ˈkïbhë 12 § 13-25, ˈwʋligbanɩkïbhï, -lɛ kpʋ 107 ˈklʋ (Min. 30)

 • ˈWʋligbanɩkïbhï ˈn ˈdimasɩ -mɛˈla ˈmö a ˈsaa -a ˈkä ˈylɩmö (Min. 3)

 • Lʋʋ 65 -ɲɛ bhibhebhibhiuu ˈsɔ