Sɛˈɛ a ˈkä bhä nɩɩ ...

  • nn?

  • nˈnn?

  • -kamä?

 SƐ BIBLË GBÄÄ

“Lagɔ [...] yuë ˈyli yɔwʋ sɩɔ ˈtɩɩ. -Mä -glɔ ˈla ˈmö ˈkwie ˈnaa ˈkä -mä -wʋ zaa, ˈlɩgbʋ ˈnaa ˈkä -mä -wʋ, dlɩyliyile ˈnaa ˈkä -mä -wʋ, ˈklɩyɩyɛ a ˈke -bhlʋ aˈbhë ˈnaa ˈkä -mä -wʋ ˈlɩlɩlɩ.”—ˈKlʋkälɩwɛlɩɩ 21:3, 4, ˈMänatɩtɩ.

-LI A -LII A ˈKÄÄ -MÄ ˈA ZƖKPA ˈMÖ GHLƖ

-A kɩ dlɩ ˈwʋ nɩɩ, Lagɔ mɔ ˈnɩɛ -mä -aˈa yɔlɔylʋ a nimï -wʋ.—Zaakö 1:13.

-A -kä yɔlɔ dɔˈwʋ -wʋ, sɛ Lagɔ pää -aˈa dɔˈwʋ dlɩ, swɩ yɩ -paɲɩɛ ɲɛmʋ ˈmö.—Zekaria 2:8.

-A kɩ dlɩ ˈwʋ nɩɩ, yɔlɔylʋ ˈwuë yi ˈyli bhɩɛ.—Psaume 37:9-11.

 -A YI Ɔ SƐ BIBLË GBÄÄ DƐˈƐ -TIAMÖ DLƖ ˈWƲ -KÄ -A?

Nn. ˈKïbhï ˈlɛ ˈsɔ -kpɔ a za:

  • Lagɔ ˈnɩɛ yɔlɔylʋ -ɲɛ -bikäkʋ ˈsɔ yɩbhä ˈlɩlɩlɩ. Bhlaˈmö, dɛ wa -wʋä ɔ -nʋa ˈzwɩ zia dɔˈwʋ, sɛ Lagɔ Zoova ˈyɩɛ ˈylɩmö, a ˈpɩɛ -ka dlɩ ˈwʋ. “Wa nʋä ˈɔ -nʋa -lizoku ˈwlu,” Biblë lɛ nɩɩ dlɩ ˈyli yɩ sioo tenyii.”—Juges 2:18, Traduction du monde nouveau.

    -Wa nʋä -mumuë -lizoku ˈwluu, Lagɔ ˈnʋä yɩbhä ˈlɩlɩlɩ. A yɩɛ, Biblë lɛ nɩɩ, “-ɔ sluä ˈɔ ˈli a dlu -sɛ,” Lagɔ ˈnɔɔ yɩbhä ˈlɩlɩlɩ.—Proverbes 6:16, 17.

  • Lagɔ mɔɔ zʋnɩɲɩɛ ˈkwädlɩ ˈyli. Sɛ -a -wʋä “bhʋlʋbhlʋ ˈzwɩ zi dɔˈwʋ, Zoova -yi -sɩbhä.”—2 Chroniques 6:29, 30.

    ˈƆ ˈKämanɔɔ ˈmö Zoova ˈkää ˈmö ghlɛnɩ, ɔ ˈkä ˈklɩyɩyɛ -ɲɛ yɔlɔylʋ ˈsɔ ˈyli bhɩa. (Matie 6:9, 10) -Wa tɛlɔɔ zɩˈɛ sɛɛ, ˈmö ɔ pää swɩɩ ɲɛmʋ ˈmö.—Tietiewaa 17:27; 2 Kɔlɛɛtɩ 1:3, 4.

 ˈPÄNƖ DLƖ KƐ

Sɛ yɩ -wʋ ɔ ˈmö, ˈn Lagɔ -wʋ ɔ -lɛ, ˈn -a yɩ ɔ ˈklɩ ˈnɩ?

-Mä GHLƆƆMÖ 5:12 -ɲɛ 2 PIƐLƖ 3:9 ˈsɔ ˈmö, -mä Biblë -ɲɩaɲɩɛ yɩ zɛmösɛna.