1. -N -kä Biblë ˈcɩɛ ˈyize ˈsaa -n ˈkä ɔ ghlɩ ˈnɩ?

-Tiamö a dɔˈwʋ, wɛlɩkïbhï -n ˈcɩɛɛ -sɩkaa -mä Biblë ˈmö, yi ˈŋlɩ -kä Zoova a -wawʋ -yimö dlɩ zɛmö zumanɩ. -Naˈa -wawʋ ˈla tɩa dʋdʋ ˈwʋ yi a za, ˈtɛmanɩ ˈyli yɔwʋ. (1 Piɛlɩ 2:2) ˈPɩwʋ mää ˈnaa ˈkää ˈyli bhɩɛɛ, -n ˈkä -mä ghlɩ a dɔˈwʋ, -n kä -n ˈkä Lagɔ yɔwʋ ˈdionɩ -mä ˈɔ wɛlɩɩ a ˈcɩɛcɩʋ ˈmö.​—-A zɛlɩ Zaah 17:3 -ɲɛ Zwiidɩ 21 ˈsɔ ˈmö.

-N -kä nɩɩ, -naˈa Lagɔ ˈa dlɩtɛɛnɩtɛnɛ ˈkä zumanɩ nʋ, mö ˈyukusɛ ˈyize ɔ yɩbhlɩnɩ dɔˈwʋ. -Naˈa Lagɔ ˈa dlɩtɛɛnɩtɛnɛ yi ˈŋlɩ -kä -n yo dlɩ yɔwʋ nɛnɩ. (Ebleewaa 11:1, 6) Ɛ -yimö -mä ˈsunɩ, -n yi -lizoku kɛˈmö -sɛ, -n yi ˈmö zigbonɩ, ˈn -n yi -li a -lii nʋ.​—-A zɛlɩ Tietiewaa 3:19 ˈmö.

2. Sɛɛ -naˈa Lagɔ a -yiye ˈkä ɔ -mumuë -li a -lii ˈwlu nʋ ˈnɩ?

-N bhɛnɩ -n ˈkä Zoova ˈa bheyi ˈzʋ.

ˈLɩlɩlɩ a dɔˈwʋ, -a yɩbhä -a ˈkä -mumuë ˈsaa -a ˈcɩɛɛ sʋlʋnɩ. -Aa ˈwuë, -a -kä lagɔwɛlɩɩ bia dɔˈwʋ -wʋ, ˈmäna lɩbhaɲɩɛ. -N -kä Biblë ˈcɩɛ ˈyize, ˈsaa kää ˈŋlɩ, ˈn -n ˈtɛɛnɩɛ Zoova dlɩ, ˈn -n biaa ˈtɩtɩ a -tɩtɩɩ, -n ye ˈmö ghlɛnɩ, -n yi nɩkpa sʋlʋnɩ.​—-A zɛlɩ Ghlɔɔmö 10:13, 15 ˈmö.

Nɩkpa a -bɛ -kä ˈtɩtɩ a -tɩtɩɩ -sɛɛ yi, wa bhɛya -ɲɛ ˈwa -kosu yɔwʋ a -nʋa ˈsɔ, ˈmö wa tɛnɩɛ ˈwʋ. -N kä -n ˈkʋa ˈnɛgäsɛ ˈdɩ ˈɲɛ. Tɩ nɩɩ ˈwa lagɔgligbëa ˈfʋ a -naa, maa ˈsaa Lagɔ gbää ɔ ˈkä nʋ, ˈmö -n nɩ -sɛnɩ ˈmö. Ligbaˈɛ nɩɩ, -naˈa wɛlɩɩ ˈmö nɩkpa ˈnɩɛ ˈwʋ yɩlɩ, maa -naˈa dlɩzɛmönanɔ, mʋʋ zɩɛ ˈwa dila kɛ.​—-A zɛlɩ 2 Timotee 2:24, 25 ˈmö.

3. Sɛɛ -n -ɲɛ Lagɔ ˈsɔ a jijoˈwʋ ˈkä ɔ -wʋ ˈnɩ?

-N -kä Lagɔ ˈa wɛlɩɩ ˈcɩɛɛ, yɩ -yimö kwänɩ -n yi -mä lagɔwɛlɩɩ ˈmö ˈyukusɛ mö. -N -ɲɛ Zoova ˈsɔ a yi ˈwʋ -wʋnɩ teɲii, ˈɲuteyi aˈbhë ˈnaa ˈkaɲɩ jijoˈwʋ ghlɛnɩ. -N yi Zoova a -nɔ ˈzʋ, ˈn -n yi ˈɔ Bhlɩnɩwaa a -zɩkpaa ˈmö plɛ.​—-A zɛlɩ 2 Kɔlɛɛtɩ 6:18 ˈmö.

 4. Sɛɛ -n ˈkä ɔ lagɔwɛlɩɩ ˈmö a dɔˈwʋ ˈyukusɛ mö ˈyize ˈnɩ?

-N -kä -n ˈkä ˈyukusɛ mö lagɔwɛlɩɩ ˈmö a dɔˈwʋ, -n kä -n ˈkä lagɔwɛlɩɩ ˈcɩɛ ˈyize. (Ebleewaa 5:13, 14) ˈƝɛ Zoova ˈa Bhlɩnɩwaa a glaˈmö a -nɔ -bhlʋ ˈdɩ, ɔ -kamö Biblë ˈcɩa -mä ˈbɔgʋ wa laa ˈSaa Biblë bhɛnɩ bhä ɛ -kaɲɩ ˈcɩa ˈnɩ? ˈmö. Sɛɛ -n cɩɛ lagɔwɛlɩɩ -sɩbhä -naˈa ˈpɩwʋ nɛmanɩɛ.​—-A zɛlɩ Psaume 1:1-3 -ɲɛ Psaume 73:27, 28 ˈsɔ ˈmö.

Lagɔ Zoova -ɔ -wʋä ˈkwädlɩ ˈmäna ˈmö, ˈmö ˈtɩtɩ ˈa -tɩtɩɩ ˈbhöönɩɛ ˈmö. -N -kä -n ˈkɔ yɔwʋ ˈdionɩɩ, -n -ɲɛ ˈɔ -nʋa nɩ -bhlinɩ ˈwʋ. (Ebleewaa 10:24, 25) -N -kä ˈyli yɔwʋ ˈtɛmanɩ, -n ˈkä Zoova dlɩ yɔwʋ nɛmanɩ a za, -tiamö a -bhölɩbhölɛ -ɛ ˈnaa ˈkää ˈyli bhɩɛ, mö -n tɛlɩɛ daˈa sɛ. -Tiamö a dɔˈwʋ, -a ˈkä Lagɔ yɔwʋ ˈdionɩ, yɩ -lɛ -lu a -mʋ nɛnɩɛ teɲii -a kää -a ˈkä nʋ.​—-A zɛlɩ 1 Timotee 1:11 -ɲɛ 1 Timotee 6:19 ˈmö.