-KÄ ˈtɩtɩsɛbɔgʋ ˈmö zɛlɩ, -n -kä tlevizɩɔ yɛlɛ, -n -käˈɛ ghladio ˈyukwli -pʋnɩ, jɛzlʋwa, tʋ -ɲɛ -lizoku -mimii ˈsɔ a wɛlɩ a ˈyizee. -Naˈbhë, ˈlɩbhälɩbhägu -wʋmö -kamä yɔlɔa dɔˈwʋ, -na dlɩsɛkänɩkpɛ yɛ -kamä ˈku zaa, -n -wʋ dlɩpänɔɔ ˈmö.

ˈYɩbhä -naɲɩ nimï:

  • -Miˈla ˈwuë ˈmö Lagɔ yɩbhä bhä n -ɲɛ ˈna ˈligbë ˈmö a -nʋa ˈsɔ a dɔˈwʋ -a?

  • ˈSaa -kaa bhä kwänɩ nzɩ n ˈkä ˈna yɔlɔylʋ ˈwlu ˈplɩ ˈnɩ?

  • -A yi ɔ ˈylɩ -bhlʋ ˈmö ˈtɩɩglɩnɔɔ ˈmö -bhölɩnɩ -a?

Nimïyɩbhäkïbhï nɩ a zɛmösɛna -wʋ -mä Biblë ˈmö.

 BIBLË ˈCƖAƝƖ NƖƖ LAGƆ YI -LII -YƖƐ -SƖBHÄ A SƐ -WƲ MÄˈÄ DƲDƲ ˈWƲ NƲ.

 ˈSAA BIBLË ˈCƖA GHLƖNII -LI A -LII ˈMÖ

-N yi -kamä dlɩ ˈpä nɩɩ, ˈbɔgʋʋ ˈlɛ a tɛkäkpɩ ˈmö a ˈsaa -wʋä -mä ˈnɩ -bhö -tiawɛlɩ. Maa Lagɔ lɛ nɩɩ, ɔ yia -pa -lii ˈla ˈwuë ˈyli ˈwälanɩ. Sɛɛ ɔ ˈkää ˈzʋʋ, Biblë sʋlʋnɩɲɩ -sɩbhä.

Biblë sʋlʋnɩɲɩˈɛ -lii -mimii a -bɛ. Sɛ -a ˈkää ˈzʋ -aˈa zɩkpa ˈkä ˈtɩɩ -wʋ ˈn -a ˈkää zɩˈɛ ˈmäna ˈmö -bhölɩnɩ, ˈmö ɛ sʋlʋnɩɲɩɛ. -Lii -yɩ libhamöä dlɩ, ˈpäniɛ -ka ˈtikïyie ˈwʋ dlɩ kɛ. Ɛ yi -kamä moni a gbʋ, ˈligbë ˈmö a -nʋa a wɛlɩ, gu -wʋ lɩbhamöä -kamä a gbʋ, -na dlɩsɛkänɩkpɛ -ɔ ˈkuä a wɛlɩ glɩnɩ. Biblë -yimö kwänɩ -n ˈkä -sɩbhä a yɔlɔylʋ ˈla ˈwlu ˈplɩ. ˈN ɛ yiˈɛ nimïyɩbhäkïbhï -yɩ -wʋä dɛˈɛ zɛmö a zɛmösɛna ˈmö ghlɛnɩ nzɩ ɛ -kamö swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä:

 Dɛɛ -n -wʋä dɛˈɛ ˈbɔgʋʋ ˈlɛ ˈmö zɛlɩ dɔˈwʋ, mii tula nɩɩ, -n yɩbhä -n ˈkä ˈsaa Biblë ˈcɩa -yi. ˈBɔgʋʋ ˈlɛ -yimö kwänɩ. Wʋ zɛmösɛkïbhï a nimïyɩbhäkïbhï -yimö kwänɩ -n ˈkä sasɛ Biblë ˈmö ˈnʋ. Nɩkpa a miniɲwɩ -wa -ɲɛ Zoova ˈa Bhlɩnɩwaa ˈsɔ ˈcɩɛ a-a Biblë, yɩ nʋa -li a -lii ˈwlu. Yɩ -yimöˈɛ -naa -li a -lii ˈwlu nʋ. Sɛɛ -n -wʋä dɛˈɛ ˈsaa -wʋä -mä Biblë ˈmö ˈcɩɛ dɔˈwʋ, Lagɔ -yimö ˈɲu ˈpä!