Zʋ -lɛ ɛ ˈmö a wɛlɩkïbhï

Zoova ˈa Bhlɩnɩwaa

-Sɛ -lɛ gbʋ ˈBhɛtɩgbʋʋ

-Zɩkpa ˈmö a ˈwluyɩbhäyɩbhʋ a nɩkpawäzɩkpʋ

-N BHƐNƖ -N KÄ -MÄ ƐTƐNƐTƖ ˈKLƲ -SƐ