Zʋ -lɛ ɛ ˈmö a wɛlɩkïbhï

Zoova ˈa Bhlɩnɩwaa

-Sɛ -lɛ gbʋ ˈBhɛtɩgbʋʋ

-Wa yɛɛ ˈku ˈwë bhɛnɩ ɔ wa -kaɲɩ kwänɩ ɛ -käˈɛ wa -kaɲɩ -lizokuu ˈwlu nʋ -a? Wa -bhölɩnɩ ɔ käbödɛ -a?

-N BHƐNƖ -N KÄ -MÄ ƐTƐNƐTƖ ˈKLƲ -SƐ