Zʋ -lɛ ɛ ˈmö a wɛlɩkïbhï

Zoova ˈa Bhlɩnɩwaa

-Sɛ -lɛ gbʋ ˈBhɛtɩgbʋʋ

Nimïyɩbhäkïbhï 10 -dɩgbö ˈyɩbhänɩɛ waɲɩ ˈwʋ a zɛmösɛna

-N BHƐNƖ -N KÄ -MÄ ƐTƐNƐTƖ ˈKLƲ -SƐ