Danɩmakö

Tayiwanɩ

Venezwiela

Ɛdɩ

Zoova ˈa Bhlɩnɩwaa -zɩmö -n -yi bhä ˈnɩ? -Aa glaˈmö a -nʋa -mumuë yi -kamä -na dɛglɩwa glɩnɩ, -n -ɲɛ nʋnɩɛ libho ˈgämö, ɛ yiˈɛ -na ˈbhɩa -sukuyuëa. -A -ɲɛmö yɛ -kamä tɛkäsɛ lagɔwɛlɩɩ bhïla. -Muë -a glɩnɩ bhä ˈn ˈsaa kä ɔ ˈŋlɩ ˈn -a bhïlanɩ ɔ nɩkpabhë a ˈyila ˈklʋ -aˈa ˈsaa -a kää dlɩ ˈwʋ a wɛlɩ ˈnɩ?

A dɛglɩwa -a glɩnɩɛ. ˈBhlɩ ˈwuë -gömö a nɩkpa -a glɩnɩɛ, lɩkäwa -ɲɛ ˈpʋawa ˈsɔ -wʋɲɩ jijoˈwʋ. -Aa glaˈmö -a -nʋa -mumuë -wʋ a-a bhlaˈmö käbölagɔgligbï ˈmö, ˈn -mumuë pä a-a dlɩ nɩɩ, Lagɔ ˈnɩɛ -bhölɩ. -A ˈkä Zoova ˈa Bhlɩnɩwaa ˈzʋ a dɔˈwʋ, -a ˈwuë ˈtɛɲɩ -a ˈlibhïä ˈwʋ ˈn -a yɩɛ sasɛ Biblë ˈcɩɛ. (Tietiewaa 17:11) ˈSaa -a ˈcɩɛɛ ˈmö -a -wanɩɛ ˈmö ˈn -a yiɛ -aɲɩgäsɛ ˈwʋ ŋlu nzɩ -a ˈkä Zoova bʋbɔ.

Biblë a ˈcɩɛcɩʋ nʋɲɩ -li a -lii ˈwlu. Nɩkpa ˈwuë a saa, -a ˈyɩmö ˈklɩ ˈn -a kä -li -aa ˈmö ˈtɛɛnɩ. Maa sɛ -a ˈtɛmanɩɛ ˈyli yɔwʋ ˈn -a -gänɩɛ ˈkwädlɩ Biblë ˈmö a ˈpäpägböö, mii kää ˈŋlɩ ˈn -aˈa zɩkpaa yiɛ nɛnɩmanɩ. (Psaume 128:1, 2) Mii kä ˈŋlɩ n -a ɲɛɛ nɩkpa -mä Biblë ˈmö a -li a -lii -a ˈcɩɛ a wɛlɩɩ.

Lagɔ ˈa ˈpäpägböö mö -a zʋä ˈklʋkpamö. ˈPäpägböö Biblë ˈcɩaɲɩɛ, mii kää ˈŋlɩ ˈn -a -suä -aˈa zɩkpaa sasɛ ˈn -a kää -aˈa ˈbhɩa a ˈklʋkpa. -Mä -aˈa nʋnʋlii ˈmö -aa -bi -kä ˈn -a nɛnɩˈɛ dlɩ zɛmö. ˈPäpägböö ˈla mii käˈɛ ˈŋlɩ ˈn nɩkpa a dlɩpäsaa nɛnɩɛ, wa nʋä sasɛ libho. Yɩ kä ˈŋlɩ ˈn ˈligbë ˈmö a -nʋa -wʋnɩɛ ˈwʋ, wa nʋä -li a -lii. -A kɩ dlɩ ˈwʋ nɩɩ “Lagɔ ˈnɩ gbäzɩ nɩkpa ˈmö” nza -aa lagɔdaayuë -wa ˈtɛɛnɩmöä Lagɔ dlɩ, -wa -wʋä -mä bhlɩɩ ˈwuë -gömö, -a -ɲʋa ˈsɔ ˈwʋ -a -wʋnɩɛ. Dɛɛ -mɔmɔɔ -kä ˈbhöönɩ oo, sɛ ˈɔ kpökpaa yi -wʋ -kë, politiköwɛlɩɩ -nɩɲɩɛ tɛkäsɛ aˈbhë ˈylimö dlinɩ. Nɩkpa ˈwuë a saa -sɩbhä -a -wʋä, maa -a -wʋ -aa dɛ.—Tietiewaa 4:13; 10:34, 35.

  • ˈSaa Zoova ˈa Bhlɩnɩwaa -ɲɛ -mumuë ˈsɔ -gbɔ bhä ˈwʋ ˈnɩ?

  • -Lii a -mii Zoova ˈa Bhlɩnɩwaa ˈcɩɛ ɔ -mä Biblë ˈmö ˈnɩ? ˈN ˈsaa wa ghlɩni ɔ ˈmö ˈnɩ?