Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

M̀ kpa gɔ̃̌, wáká m̀ nìà dyi mɔ́uń wɛ̃ɛ se nì.

À po m̀ náún ɓɛ́ m̀ ké à wáká jɛ́ɛ́ɔ̀ kɔ̃ mu, mɔɔ ɓɛ́ m̀ ké hwìè nìà nɔ̄ ɓíɖíiɛɛ kpa.

Céè-Ðɛ̀ Jɛ́ɛ́ Ɓě Nìà Ðúúɔ̀ Kɔ̃ɛ

Dyé ɖɛ ɖìè jɛ́ɛ́ ɓěɔ̀.

Ɓá Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě Jè Dyí

Cɛ̃́ ɖɛ pàɖǎ ɓá à jè dyí. Cɛ̃́ dɛ̀ à poìn dyíɛ kè kà m̀ ké à ɖá kɛ ɔ kè kà m̀ ké Báɓò cɛ̃́-cɛ̃́ pídyi ɖò jè ɖoɓoɛ nyuɛɛ jè.