Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Sáná kè Kókì-Gmà

Sáná kè Kókì-Gmà

Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ kpooɔ̀ dyé sáná ɓá nyɔ ɓě dyíɛɛ jè kpéín. Ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɓě ɓá kpooɔ̀ Ðɛ-Dyí-Gmɔ̀-Gmà ɓɛ́ ɔ nìà ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛɛ dyé ní, nìí, nɛ́ dà ɓó kɔ̃.

Ðɛ-Dyí-Gmɔ̀-Gmàɔ̀ zaìn kà Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ kpooɔ̀ nyu ɖɛ ɓě ɓá nyɔ ɖò jè dyíɛɛ jè xwai nyuɛ kɛɛ jè kɔ̃in. Ɓó ɔ kɔ̃in ɖeɛɛ, ɖɛ ɖò nyu-kà jɛ́ɛ́ ɓě ɓɛ́ wa ɓá pá nìà kɛ jè dyíɛɛ céè nɔ̄ ɓíɖíi.

Pá nìà kɛ kɔ̃̀-nyɔ̀ mɔ̀ Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”), mɔ̀à New York se-kpáná-dyé-kpòò ɓɛ́ ɔ kpáà Jɛ̀hóvà Zàse ɓě gbo ɓó waà nyuu-ɖɛ̀ ɓě kè Báɓò cɛ̃́ jèɛ. Nɛɛ̀-kpà vɛ̀nɛ̀ ɓě ɓɛ́ wa gmɔ̀à páɔ̀ jè gboɛɛ ɖíɛ́ ɓě nì ɖé Mɛ́ɖékà-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃.

Ðɛ Ɓá Nyɔ Ðòɛ̀ Mìɔùn Jè Dyíɛ

Wa nyùìn ɖɛ ɓá m̀ mìɔùn jè dyí ɓɛ́ m̀ céè páɔ̀ kɔ̃ɛɛ kũ̀à mú ɓó xwíníín jɛ́ɛ́ kɔ̃̀ jè wa cɛ̃ ma kà m̀ gbo ti ɓɛ́ m̀ nì ma m̀ mìɔùn jè céèɛ̌n nyɛɛ jè.

À ní nyí ɖɛ ɓě ɓá m̀ mìɔùn jè dyíɛɛ nyɔ kà kò ɖò. Ɔ sèìn dyɛ à ɓéɖé ɓɛ́ à kéɛ náa nyu ɓɛ́ à ké ɖɛ kɔ̃̀ jè m̀ céèà kɛɛ kũ̀à kɔ̃ nyu, mɔɔ à ɖǎa m̀ gbo cɛ̃ wáɖáá hwɛ̀, mɔɔ à poɛ jǎà cá kà ɓɛ́ ɖɛ ɓě nì náa nyɔ ɖò dyí-tɛ̀mɛìn-tɛ̀mɛ̀ìn ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ná nì, sepóɛɖé gmà ɖò ɖá ná, mɔɔ gɔ̌mànà-nyɔ̀ ɓě ɖoɓoɛ jè, mɔɔ ɓɛ́ à ké se-dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ kè ɖɛ-dyí-gmɔ̀-gmɔ̀, mɔɔ ɖɛ kàmà kpɔ̃uń ɓě jè gbo gmɔ̀ jè. Dyììn ɖé ɖúú-kɔ̃-pà nìà kɛ kũ̀à-mú-nyùìn-nyùìn múɛɛ, m̀ wɔ̃́ìn gbo ɓɛ́ à ké ɖɛ ɓě ɓá m̀ mìɔùn jè dyíɛɛ nyɔ kà kò ɖò ɓě dyí tɛ̀mɛ̀ìn ɓó xwíníín ɓě nìà kɛ ɖòùn jè. À se ɖɛ séín ɖò ɓá m̀ mìɔùn jè dyí ɓɛ́ m̀ tò kɛɛ peɖeɛ́ mu, mɔɔ ɓɛ́ à kéɛ ɖɛ ɖò jè gbo zĩàìn, mɔɔ ɓɛ́ à kéɛ nyɔ ɖò nyí ɓó dyi kpɔ̃ jè ɖé ɖɛ séín ɖò mú.

Ðɛ-Peɖe-Nyɔ̀ɔ̀ Tã Nììn. Tiɔ̀ ɖíɛ́ ɓě ní, pá nìà kɛ mu pá-kɔ̃-mùìn-naín ɓě ɓɛ́ à ɖǎ da dè sɔ̀ìn ɖé ɖɛ-peɖe-nyɔ̀ ɖòɛ̀ pá kɔ̃ ɓɛ́ wa ké à bìì kũ̀à ɓě nyuɛɛ ɓéɖéìn. Ɔ hwɔìn kà mú-dyíìn-cèè-ɖɛ̀ ɓě nìà ɖúú kɔ̃ɛɛ mú-dyíìn-dyíìn. M̀ muɛ dyí dyuòùn kà ɓɛ́ m̀ nì ɖɛ-peɖe-nyɔ̀ ɖòɛ̀ pá kɔ̃ɛ, sepóɛɖé ɔ nì-kà mu kòùn, ké dɛ̀ wa tɛ̀mɛ̀àìn pá m̀ nìà kɔ̃ɛɛ mu dyí zàìn. À dyi ɖɛ-peɖe-nyɔ̀ ɓě gã ní, à gmɔìn waà sáná kè ɖɛ-dyí-gmɔ̀-gmà ɓě kɔ̃in kpɛ́-kpɛ́, ɓɛ́ à kéɛ jè gbo dyé kà ɓɛ́ wa kè à nììn gma ɓěɔ̀ muìn gboɛ. Ɔ jǔ ké m̀ dyi dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě ɓá ɖɛ-peɖe-nyɔ̀ ɓěɛ̀ gmà ɓěɔ̀ jè dyíɛɛ ɓéɖé ní, nìí, dyé gma céèà wa nììn páɔ̀ kɔ̃ɛ.

Ðɛ-Dyí-Gmɔ̀-Gmɔ̀

Ðɛ ɓá m̀ mìɔùn jè dyíɛɛ dyí gmɔ̀ jè kpa ɖɛ ɖé à gbo mìɔ. À gmɔ̀ ɖɛ ɓá m̀ mìɔùn jè dyíɛɛ dyí ti nì muà páɔ̀ kɔ̃ sɔ̀ǔn nìǐn nyɛ dyììn ɖé gbǎìn-ɖɛ̀ mɔ̀à Transport Layer Security (TLS) kɛɛ kũ̀à-mú-nyùìn-nyùìn mú. À nyùìn nɛɛ̀-kpà ɓě ɓɛ́ nyɔ pàɖǎ ní mu kɔ̃, ké wa nì po-ɖɛ̀ ɓě múɛɛ kũ̀à mú. Po-ɖɛ̀ ɓě nìà wɛ nyùìn ɖɛ-dyí-gmɔ̀ìn-ɖɛ̀ kúɖúú ɓě kũ̀à mú, ɓɛ́ wa ké sáná-ɖɛ̀ ɓě m̀ tòà à gboɛɛ dyí gmɔ̀.

Ðúú-Kɔ̃-Cèè-Ðɛ̀-Tòìn-Naín

Ðúú-kɔ̃-cèè-ɖɛ̀-tòìn-naín ɓɛ́ nì mu tòùn ti nì muà wáká ɖò kpɔ̃ùn ɖé pá nìà kɛ kɔ̃ɛɛ ɖéɛ̀ à mu kũ̀à mú nyùìn, ɓɛ́ à ké m̀ gbo nyini ɓá nì wákáɔ̀ jè dyí. Ɔ hwɔìn kà ɔ jǔ ké nì kũ̀à-mú-nyùìn-nyɛ̀nɛ̀ mɔɔ kaàìn-wùɖù dyi m̀ hwìɖǐi sɔ̀, ké m̀ dyi gbo-kpá-kpá zɔ̀ ní, nìí, à mu gbo-kpá-kpá tòùn dyììn ɖé cuò-wùɖù mú ɖé nì ɖúú-kɔ̃-cèè-ɖɛ̀-tòìn-naínɔ̀ gbo.

Nyíí-Ðɛ̀ Ɓě

Ɔ jǔ ké m̀ dyi wíɖí tò ɖé ɖúú kɔ̃ ní, à ɖú nì nyɛ́nɛ́ kè nɔ̀ɓà dyí. Ɓɛ́ à ké wíɖí ɓɛ́ wa tò ɖé wíɖí-kɔ̃-tòìn-pèpà kɔ̃ɛɛ dyi kpɔ̃ ní, à nyùìn ɖúú-kɔ̃-wíɖí-pɛ́ɛ̀-kà ɓɛ́ nyɔ pàɖǎ kpɔ̃ dyi ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín, ké ɔ ɓéɖé gma kè dyí-gmɔ̀ìn-ɖɛ̀ kɛɛ kũ̀à mú. À se ɖɛ ɓě ɓá nì wíɖí-kɔ̃-tòìn-pèpà mɔɔ nì bã̀gɛ̃ín nɔ̀ɓà ɓě mɔɔ ɖɛ séín ɖò ɓá ɖɛ ɓě nìà kɛ jè dyíɛɛ ɓéɖé, ké à ní dè wa da. Nyɔ wíɖíɔ̀ muà gboɛɛ dè ɖɛ ɓě ɓá wíɖíɔ̀ tò jè dyíɛɛ da ɓó zɔ̃ ɓaɖa-bùè xwíníín. Ðɛ ɓěà mɔ̀, wé kɔ̃̀ ɓaɖa m̀ tòà wíɖíɔ̀ kɛ kè wíɖí jĩ̀ kà m̀ tòà kɛ ɔ kè kà m̀ nyuà tòɛ̀ kɛ. Ðɛ nìà kɛ muɛ nyuùn ɓɛ́ à ké kà wíɖí jè ké nìɛɛ xwai nyu, kè ɓɛ́ à ké dyi-diè-ɖɛ̀ séín ɖò ɓɛ́ nì mu ɓéɖéìn ɓó tià ɓaɖaa gɔ̃̌ jǔ. À se m̀ ɖáa mu, ɓɛ́ m̀ ké wíɖí kà kò ɖò tò.

Ðɛ Tɔ̀ɔ̀ Ɓě

M̀ ɓɛ́ìn ɖɛ ɓě ɓá m̀ mìɔùn jé dyíɛɛ tòɛ̀, ɔ hwɔìn kà nì nyɛ́nɛ́ kè dà m̀ cĩ́ kɛ ɔ kè nì nɔ̀ɓàɔ̀ ɓó Báɓò-cɛ̃́-cɛ̃́ pidyiɔ̀ jè, ké ɔ se wíɖí tò jè mɔɔ wáká kpɔ̃ jè dyí ɓá ɖé páɔ̀ kɔ̃. À ɖú ɖɛ ɓě nìà kɛ dyí, ké à dè wa da, ké à nyùìn wa kũ̀à mú ɓó xwíníín kɔ̃̀ jè m̀ tòà wa kɛɛ ɖòùn jè ɔ kè ɓó ti wè xwíníín pū.

Kókì Ɓě Kèɛ̀ Hwɔìn-Ðɛ̀ Ɓě

Ɔ jǔ ké m̀ dyi à páɔ̀ kɔ̃ mu ní, à nɛɛ̀-kpàɔ̀ ɖú ɖɛ tɔ̀ɔ̀ ɓě ɓá m̀ jè dyíɛɛ dyí. À ɖú ɖɛ ɓě nìà kɛ dyí dyììn ɖé “Kókì ɓě” kè “ɖúú-kɔ̃-pà dyéɖé-gbo-dèìn-ɖɛ̀ ɓě” kè wa hwɔìn-ɖɛ̀ tɔ̀ɔ̀ ɓě mú. Kókì-wùɖùɔ̀ kũ̀à-mú-nyùìn-nyùìn ɖé sáná-gmà nìà kɛ múɛɛ ɓá ɖɛ pàɖǎ ɓě ɓɛ́ wa kèɛ̀ kè hwɔìn nyɛɛ jè dyí kà “ɖɛ-dyi-dèìn-naín” nìà kɛ.

Kókì Ɓě. Kà pá ɓáún-ɓáún nyuà nìɛ̀ kɛɛ kǎà m̀ dyi pá nìà kɛ kɔ̃ mu ní, ɖɛ gbɛ̀ǐ-gbɛ̀ǐ ɓɛ́ wa ɖáìn kókì ɓěɛɛ ɓɛ́ìn dyi dèɛ̀ ɖé nì bàɖàfo-ɖúúɔ̀ mɔɔ nì nɛɛ̀-kpàà ɖɛ-dyi-dèìn-naínɔ̀ kɔ̃. Wa ɓéɖé kókì kò-kò ɓě ɓɛ́ wa nyu kũ̀à kò-kò ɓě, ké wa nɔ̀mɔ̀ìn nì páɔ̀ kũ̀à-mú-nyùìn-nyùìn dyíin nyɛ. À ɓɛ́ìn kókì ɓě kũ̀à mú nyùɛ̀n, ɓɛ́ wa kéɛ à gbo cɛ̃ kɛbì m̀ ɖǎ páɔ̀ kɔ̃ mu kĩ́ín ní, mɔɔ ɓɛ́ wa ké ɖɛ ɓě m̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ m̀ ké gã ɖé páɔ̀ kɔ̃ɛɛ ɖe dyà. Ɔ hwɔìn kà wuɖu-dù ɓɛ́ m̀ gã ma kɛɛ ɓɛ́ìn dyi dèɛ̀ ɖé kókì ɖò mú, ɓɛ́ wuɖu-dùà ké ɖe dyi ti nì mu páɔ̀ kɔ̃ ɖe kɔ́ìn nyɛ. A ní nyùìn kókì ɓě kũ̀à mú ɓɛ́ à ké peɖee-ɖɛ̀ ɓě nyɔ ɓě dyí tɛ̀mɛ̀ìn.

Kókì ɓě ɓɛ́ à nyùìn kũ̀à mú nɔ̄ pá nìà kɛ kɔ̃ɛɛ ɓɛ́ìn kókì ge-mú dú tã ɓěɔ̀ dyúáɖò jǔɛ.

  1. Kókì Ɓě Ɓɛ́ Wa Ɓéɖé Wa Ké Nìɛ​—Wa kpa ɖɛ, sepóɛɖé wa ɓɛ́ìn nyuɛ ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɖíɛ́ ɓě kũ̀à mú nyùìn ɖé páɔ̀ kɔ̃. Ɔ hwɔìn kà wáká ɖò kɔ̃ dyá-dyá kè céè-ɖɛ̀ ɓě tò-tò ɖé páɔ̀ kɔ̃. Kókì ɓě nìà kɛ se nììn, nìí, ɖɛ ɓě m̀ mɔ́à nyuɛ dyiɛɛ se kpáa mu. Ɔ hwɔìn kà nyíí-ɖɛ̀ tò-tò se nìɛ̀ ɓɛ́ǐn mu.Ðɛ ɓěà ɖíɛ́ ɓě mɔ̀ kókì ɓě ɓɛ́ wa ɓɛ́ìn nyuɛ ɓɛ́ à ké ɖɛ jɛ́ɛ́ ɓě m̀ nìà dyi mɔ́uń wɛ̃ɛ m̀ ɖòùn nyí ti kɔ̃̀ ɓaɖa nì muà dyi mɔ́uń ní nyɛ. Kókì ɓě nìà kɛ ní ɖú ɖɛ ɓě ɓá m̀ mìɔùn jè dyíɛɛ dyí, ɓɛ́ wa ɓɛ́ìn kũ̀à mú nyùɛ̀n ɓó peɖe jè kɛ mɔɔ ɓɛ́ wa ké dɛ̌ m̀ nì ma ɖé ɖúúɔ̀ kɔ̃ɛɛ hwìɖǐi dè.

  2. Kũ̀à-Nyu-Kòkì Ɓě​—Páɔ̀ nyùìn kókì ɓě nìà kɛ kũ̀à mú ɓɛ́ ɔ ké ɖɛ ɓě m̀ gã kɛɛ hwìɖǐi dè. Ɔ hwɔìn kà nì nyɛ́nɛ́ kè wuɖu-dù kè ɓóɖó-dù m̀ nì kɔ̃ɔ ɔ kè ɓɛ́ ɔ ké nì páɔ̀ kũ̀à-mú-nyùìn-nyùìn dyíin nɔ̀mɔ̀ìn.

  3. Ðɛ-Múin-Gmɔìn-Kòkì Ɓě​—Kókì ɓě nìà kɛ poìn ɖɛ ɓě ɓá kà dyi-té-nyɔ̀ ɓě nyùìn páɔ̀ kũ̀à múɛɛ jè dyí. Ɔ hwɔìn kà nyɔ jĩ̀ kà muà páɔ̀ kɔ̃ɛ ɔ kè ti jĩ̀ kà nyɔ ɖò nyu ɖéɛ. À nyùìn ɖɛ ɓě nìà kɛ kũ̀à mú ɓɛ́ à ké páɔ̀ kũ̀à-nyu-nyu dyíin nɔ̀mɔ̀ìn pū.

Kókì ɖíɛ́ ɓě mɔ̀ nyɔ-kĩ́ín-kòkì ɓɛ́ à páɔ̀ po páún wɛ̃. Ké wa ɖíɛ́ ɓě mɔ̀ nyɔ-tã-nììn kókì ɓɛ́ pá kà kò ɖò po páún wɛ̃. À nyùìn nyɔ-kĩ́ín-kòkì ɓě ɖòùn kũ̀à mú kɛɛ à nyùìn nyɔ-tã-nììn kókì ɓě ɓɛ́ ɔ mɔ̀à Google reCAPTCHA kɛɛ kũ̀à mú ɖekè. Google reCAPTCHA mɔ̀ ɖɛ ɓɛ́ ɔ zaìn nyɔǔn kè nɛɛ̀-kpà gboi, ɓɛ́ bɔ̃̌ m̀ seà mɔ́ kɛɛ ní kɔ̃̀ ɖà nì nɛɛ̀-kpàà kɔ̃ dyiɛ. Dyé Google nììn sáná-gmà ɖé https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/kɔ̃.

Ðúú-Kɔ̃-Pà Dyéɖé-Gbo-Dèìn-Ðɛ̀ Ɓě. Wáká ɓě nìà à páɔ̀ kɔ̃ɛɛ ɓéɖé ɖɛ mɛ́nɛ́ɛ́ ɓě ɓɛ́ wa ɖáìn ɖúú-kɔ̃-pà dyéɖé-gbo-dèìn-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ wa nyu ké à dè ɖɛ ɓě m̀ nyu ɖé páɔ̀ kɔ̃ɛɛ da kɛ. Ɔ hwɔìn kà m̀ dyi wáká ɖò kɔ̃ mu ní. À nyùìn ɖúú-kɔ̃-pà dyéɖé-gbo-dèìn-ɖɛ̀ ɓě kũ̀à mú ɓɛ́ à ké pá nìà kɛ kũ̀à-mú-nyùìn-nyùìn kè kà ɔ nyu kũ̀à nyuɛ kɛɛ dyéɖé gbo dè.

Nɛɛ̀-Kpà-Dyí-Dyuòìn-Ðɛ̀ Ɓě. Nɛɛ̀-kpà-dyí-dyuòìn-ɖɛ̀ mɔ̀ nɔ̀ɓà ɓɛ́ ɔ zà nì nɛɛ̀-kpàà da ɖé nɛɛ̀-kpà-ɖúúɔ̀ kɔ̃ɛ. À nyùìn nì nɛɛ̀-kpà-dyí-dyuòìn-ɖɛ̀ɔ̀ kè nɛɛ̀-kpà-kɔ̃-mùìn-ɖɛ̀ɔ̀ kũ̀à mú, ɓɛ́ ɔ ké à gbo kpá, ɓɛ́ à ké páɔ̀ kũ̀à-mú-nyùìn-kà ɓě múin gmɔìn, kè ɓɛ́ à ké fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓě nì pá nìà kɛ kɔ̃ɛɛ da dyé, ɔ kè ɓɛ́ à ké páɔ̀ kũ̀à-nyu-nyu dyíin nɔ̀mɔ̀ìn ɓó m̀ bìì.

Ðɛ M̀ Mɔ́ Kɛ. Ðúú-kɔ̃-ɖɛi-mɔ́ìn-ɖɛ̀ pàɖǎ wɔ̃́ìn gbo ɓɛ́ m̀ ké kókì ɓě ɓɔ́í po, mɔɔ ɓɛ́ m̀ ké náá-wùɖù dyé hwɛ̀ ɓɛ́ kókì ɖò ké dyi dè ɖé nì nɛɛ̀-kpàɔ̀ kɔ̃. Gmɔ̀ ɖé nì ɖúú-kɔ̃-ɖɛi-mɔ́ìn-ɖɛ̀ɔ̀ kũ̀à-mú-nyùìn-cèè-ɖɛ̀ɔ̀ mú, ɓɛ́ m̀ ké kà m̀ kéɛ nyuɛɛ jè cɛ̃́. Kɛɛ m̀ mɛ dyuoɛ̀ kà ɓɛ́ m̀ se kókì ɓě ɓéɖé ní, nìí, m̀ se à páɔ̀ wáká ɖíɛ́ ɓě kũ̀à mú nyùɛ̀n ɓɛ́ǐn mu gàná cá kɛ.

Active Scripting mɔɔ JavaScript

Jw.org nyùìn Scripting kũ̀à mú, ɓɛ́ ɔ ké páɔ̀ kũ̀à-nyu-nyu dyíin nɔ̀mɔ̀ìn. Scripting kũ̀à-mú-nyùìn-nyùìn nyuɛ ɓɛ́ páɔ̀ ké bɔ̃̌ m̀ gbo ɖe tò wàɖà. JW.org ní nyùìn Scripting kũ̀à mú, ɓɛ́ ɔ ké kũ̀à-mú-nyùìn-ɖɛ̀ ɖò ɔ kũ̀à-mú-nyùìn-nyɔ̀ɔ̀ nììn nɛɛ̀-kpàɔ̀ kɔ̃ po, mɔɔ ɓɛ́ ɔ ké bɔ̃̌ ɓɛ́ ɔ se kpé kɔ̃ún ɓéɖéɛɛ dyí poìn sɔ̀ìn ɖé ɔ kũ̀à-mú-nyùìn-nyɔ̀ɔ̀ gbo.

Hwɛ̀ ɓɛ́ jw.org dà ɖíɛ́ ɓě ké kũ̀à nyu nɔ̀mɔ̀ dyíin ní, Active scripting mɛ nì kũ̀à gbo ɖé pá-kɔ̃-ɖɛ-dyi-mɔ́ìn-ɖɛ̀ɔ̀ mú. Pá-kɔ̃-ɖɛ-dyi-mɔ́ìn-ɖɛ̀ pàɖǎ ɓě nyuɛ ɓɛ́ ɖɛ nìà kɛ ké kũ̀à gbo nì, mɔɔ kũ̀à gbo sɔ̀ ɖé pá ɖíɛ́ ɓě kɔ̃. Gmɔ̀ ɖé pá-kɔ̃-ɖɛ-dyi-mɔ́ìn-ɖɛ̀ɔ̀ gbo-kpá-cèè-ɖɛ̀ɔ̀ mú, ɓɛ́ m̀ ké scripting kũ̀à gbo po jè cɛ̃́ ɓó pá ɓě m̀ ɖǎà gãa jè.

Nììn Kpé Ɓě

M̀ ɓɛ́ìn pá nìà kɛ kũ̀à mú nyùɛ̀n ɓɛ́ m̀ ké céè-ɖɛ̀ séín ɖò kè víɖò ɓě mɔɔ kpɔ̃ɔ-wùɖù ɓě ɖúú kɔ̃ zà pídyi. M̀ se ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké wáká ɖò kpɔ̃ ɖé páɔ̀ kɔ̃, mɔɔ ɓɛ́ m̀ ké nyíí-ɖɛ̀ ɖò tò, mɔɔ ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ séín ɖò ɓɛ́ ɔ muɛ nyuùn ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɓá m̀ mìɔùn jè dyíɛɛ tò kɛɛ nyu, hwɛ̀ ɓɛ́ páɔ̀ ké m̀ kpáná dyí nyu. Kɛɛ ɔ jǔ ké nì hwòɖǒ dyi wɔ̃́ ɓɛ́ m̀ ké wáká ɖò kpɔ̃ mɔɔ ɓɛ́ m̀ ké nyíí-ɖɛ̀ ɖò tò mɔɔ ɓɛ́ m̀ ké Báɓò-cɛ̃́-cɛ̃́ pídyiɔ̀ jè ɖoɓo mɔɔ ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ séín ɖò ɓɛ́ ɔ muɛ nyuùn ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɓá m̀ mìɔùn jè dyíɛɛ tò kɛɛ nyu ní, nìí, m̀ wɔ̃́ìn ɖɛ ɓě nìà kɛ gbo. Wa mɔ̀, Sáná Kè Kókì-Gmàɔ̀ kè ɖɛ ɓě dyi-dè-dè ɖé nɛɛ̀-kpà vɛ̀nɛ̀ ɓě nìà ɖé Mɛ́ɖékà-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃ɛ ɔ kè ɓɛ́ Watchtower kè kpoo ɓě ɓɛ́ wa kpáà Jɛ̀hóvà Zàse ɓě gbo, ɓɛ́ wa kéà ɖɛ ɓě m̀ ɖoɓoà jè kɛɛ nyu ɖé ɓóɖó-dù kò-kò ɓě kɔ̃ɛɛ ké ɖɛ ɓě ɓá m̀ mìɔùn jè dyíɛɛ dyí pòìn kè ɓɛ́ wa kéɛ ɖoɓo nyu kè ɓɛ́ wa kéɛ ɖoɓo ɔ kè ɓɛ́ wa kéɛ da po. Ðɛ-dyí-poìn-nyɔ̀ɔ̀ mu kòùn dyììn ɖé kà nì mu páɔ̀ kũ̀à mú nyùìn nyɛɛ mú. Ɔ hwɔìn kà ɔ jǔ ké m̀ dyi nyíí-ɖɛ̀ ɖò gɔ̌mànà-kpòò ɖò gbo tò ɖé ɓóɖó-dù jɛ́ɛ́ ɖò kɔ̃ ní, nìí, wa mu nì nyɛ́nɛ́ɔ̀ kè nì nɔ̀ɓà kè ɖɛ ɓě ɓá m̀ jè dyíɛɛ gɔ̌mànà-kpòò nìà wɛ̃ gbo tòùn kà wa nyuà m̀ dyí tɛ̀mɛ̀ìn ti ɓɛ́ m̀ nì ma nyíí-ɖɛ̀ɔ̀ tòɛ̌n nyɛ. Ké ɖeɛɛ, ɔ jǔ ké m̀ dyi Báɓò-cɛ̃́-cɛ̃́ɔ̀ jè ɖoɓo ní, nìí, wa mu nì nyɛ́nɛ́ kè nɔ̀ɓà kè ɖɛ ɓě ɓá m̀ jè dyíɛɛ Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ Bɛ́fèò ɖɔ́ɔ́ ɖò gbo tòùn ɓɛ́ wa ké ɖɛ m̀ ɖoɓoà jè kɛɛ nyu.

Ɔ jǔ ké m̀ se ɖɛ ɓě ɓá m̀ mìɔùn jè dyí ɓɛ́ m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké tò ɓɛ́ m̀ ké pá ɖò kpɔ̃ mɔɔ nyíí-ɖɛ̀ ɖò tò mɔɔ ɓó kpáná séín ɖò sɔ̀ìn ɖé páɔ̀ kɔ̃ɛɛ dyé jè ní, nìí, à se ɖɛ m̀ ɖoɓoà jè kɛɛ nyuɛ ɓɛ́ǐn mu.

Ɔ jǔ ké à dyi ɓéɖé ɓɛ́ à ké à Sáná kè Kókì-Gmà ɓá à páɔ̀ jè dyíɛɛ gbo zĩàìn ní, nìí, à muɛ wáká nìà kɛ kɔ̃ céèìn, ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɓě ɓɛ́ à poìn dyí mɔɔ kà à nyùìn wa kũ̀à múɛɛ dyí dyuò.

Gma ɖò dyiɛ náa cɛ̃ ní m̀ ɓɛ́ìn kpé po kɔ̃ ɓó ɖɛ ɓě ɓá m̀ mìɔùn jè dyíɛɛ ɓéɖéɛ. Ɔ ɓɛ́ìn kpé ɓɛ́ m̀ ké pá nìà kɛ kɔ̃ mu kè ɖɛ ɓě ɓá m̀ mìɔùn jè dyí ɓɛ́ m̀ ɖoɓoà à gbo dyììn ɖé pá nìà kɛ múɛɛ dyí sɛ́ɖɛ́ìn jè mɔɔ ɖé wa zà jè jǔɛ. Gma nìà kɛ dyi kũ̀à gbo nì ɖé nì ɓíɖí-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃ ní, nìí, nì mu nɔ̀ɓà ɓě m̀ ké ɖá kɛɛ dà ɓó dyéìn. Ðɛ ɓá m̀ mìɔùn jè dyí ɓɛ́ m̀ nìà dyi mɔ́uń wɛ̃ɛ dyi nyíí-ɖɛ̀ jǔ ní, nìí, m̀ mɛ ɖá nyɔ m̀ tòà nyíí-ɖɛ̀ɔ̀ gboɛ ti nì muà nyíí-ɖɛ̀ɔ̀ tòɛ̀ nìǐn nyɛ.