Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓěɛ̀ Wé Tã Dyí-Poìn-Poìn Vɛ̀nɛ̀ Ɓě Ðé Zɔ̃ Séín Xwíníín

Ðé zɔ̃ séín xwíníín nyɛɛ, Jɛ̀hóvà Zàse ɓě poìn dyí ɖé wé tã dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ ɓě mú. À we tã dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ ɓěɔ̀ ɓéɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù wáɖá-wáɖá ɓě kè víɖò ɓě ɓɛ́ wa tɛ̀mɛ̀ìn cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ ɓě sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ múɛ. Dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě gɔ̃̌-jǔ-jǔ kè dyí-tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě tɛ̀mɛ̀ìn kà à ké Báɓòɔ̀ gma ɓě dyi kpɔ̃ɔ nyu ɖé à cĩ́-cĩ́ɔ̀ múɛ. À kpɔ̃ m̀ hwìǐ. Pɛ́nɛ̀ kpɔ̃-kpɔ̃ ɖò se ɖé nì fɔɔ.

 

Find a Location Near You

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

NYƐ́ ƁĚ NÌÀ JƐ̀HÓVÀ MƆ́Ɔ́-ÐƐ̀ NYUƐŃ ZƐ̃̌Ɛ̀ KƐ́?

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Muà Dyí-Poìn-Poìn Vɛ̀nɛ̀ Ɓě Múɛ́?

Ɓó zɔ̃ séín xwíníín nyɛɛ, à ɓéɖé dyí-poìn-poìn kpa ɖɛ vɛ̀nɛ̀ tã. Xwɛ̌ à dyé kpáná sɔ̀ìn ɖé dyí-poìn-poìn ɓě nìà kɛ múɛ́?