Ðé zɔ̃ séín xwíníín nyɛɛ, Jɛ̀hóvà Zàse ɓě poìn dyí ɖé wé tã dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ ɓě mú. À we tã dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ ɓěɔ̀ ɓéɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù wáɖá-wáɖá ɓě kè víɖò ɓě ɓɛ́ wa tɛ̀mɛ̀ìn cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ ɓě sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ múɛ. Dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě gɔ̃̌-jǔ-jǔ kè dyí-tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě tɛ̀mɛ̀ìn kà à ké Báɓòɔ̀ gma ɓě dyi kpɔ̃ɔ nyu ɖé à cĩ́-cĩ́ɔ̀ múɛ. À kpɔ̃ m̀ hwìǐ. Pɛ́nɛ̀ kpɔ̃-kpɔ̃ ɖò se ɖé nì fɔɔ.