Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Wa Nyu Ðé Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ Zɔ̃̀ Kɛ́?

Ðɛ́ Wa Nyu Ðé Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ Zɔ̃̀ Kɛ́?

Dyá ɖé, ɓɛ́ m̀ mìɔùn ké ɖé dyé.

 

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

NYƐ́ ƁĚ NÌÀ JƐ̀HÓVÀ MƆ́Ɔ́-ÐƐ̀ NYUƐŃ ZƐ̃̌Ɛ̀ KƐ́?

Xwíníínɔ̀ Nyɛ́ Kɔ̃̀ Jè Wa Poà Jɛ̀hóvà Zàse Ɓěɛ̀ Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ Ɓě, Ké Xwɛ̌ Wa Nyu Wa Poɛ Kɛ́?

Cɛ̃́ ɖɛ pàɖǎ ɓá kà poo-ɖɛ̀ ɓě nìà kɛ nyu à dyí-poìn-kpò ɓěɔ̀ gbo kpáa kɛ.

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓéɖéà Dyí-Poìn-Kpòò Kɛ́?

Báɓòɔ̀ cɛ̃ xwíníín kɔ̃̀ jè Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě mɔ̀à dyí-poìn-kpòò, ɔ kè kà wa dyí-poìn-kpòɔ̀ nyu nìɛ̀ kɛ.