Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓěɛ̀ Dyí-Poìn-Poìn Ɓě

Cɛ̃́ à dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ jè. Mɔ́ à dyí-poìn-naín dyɛ̀ xwɛ̃́ìn m̀ bũ̌in nyɛɛ dyi.

Find a Location Near You

Ðɛ́ Wa Nyu Ðé À Dyí-Poìn-Poìn Ɓěɔ̀ Múɛ́?

Jɛ̀hóvà Zàse ɓě poìn dyí kpa sɔ̃́ ɖé wíkì ɖò-ɖò séín xwíníín ɓó ɓiè jè.(Híìbúɖúù 10:24, 25) Ðé dyí-poìn-poìn ɓě nìà kɛ ɓɛ́ nyɔ séín ɓɛ́àìn ɖé muɛ kɛ múɛɛ, à gmɔìn ɖɛ Báɓòɔ̀ cɛ̃ kɛ, kè kà à ɓɛ́ìn ɔ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ kũ̀à mú nyùɛ̀n ɖé à cĩ́-cĩ́ɔ̀ múɛɛ múin.

À dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ pàɖǎ mɔ̀ dɔ́ɔ́-dè-dè kà dyúáɖò kà ɔ nyuà nìɛ̀ ɖé ɖɛ-cɛ̃́-gbò ɖò múɛ. Dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ dèìn wɛ́ɖɛ́ kè ɓaà-ɓaà gbɔ, ké wa mánáín-hwɛ̀-hwɛ̀ mɔ̀ wɛ́ɖɛ́ kè ɓaà-ɓaà.

M̀ se ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ ɖò jǔ hwɛ̀ ɓɛ́ m̀ ké ɖé à dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ mú mu. À nì nyɔ séín ɖáuń, ɓɛ́ wa ké ɖé dyi. Kò-naín jè pɛ́ɛ̀-pɛ́ɛ̀ ɖò se ɖé nì. Pɛ́nɛ̀ kpɔ̃-kpɔ̃ ɖò se ɖé nì fɔɔ.