Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Wa Nyu Ɓó Báɓò-Cɛ̃́-Cɛ̃́ɔ̀ Tiín Nyɛ́?

Ðɛ́ Wa Nyu Ɓó Báɓò-Cɛ̃́-Cɛ̃́ɔ̀ Tiín Nyɛ́?

Dyé kà à nyu nyɔ ɓě Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn pídyiɛ.

 

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

ƁÁ À JÈ DYÍ

Ðoɓo Báɓò-Cɛ̃́-Cɛ̃́ Pídyiɔ̀ Jè

Cɛ̃́ Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě ti kè dà mu dyíin nɔ̀mɔ̀ǔn ɓó m̀ bììɛ.