Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Mɛ Cɛ̃́ Báɓòɔ̀ Kɛ́?

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Mɛ Cɛ̃́ Báɓòɔ̀ Kɛ́?

Cɛ̃́ kà Báɓòɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa ɓɛ́ m̀ ké gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě ɓá cĩ́-cĩ́ jè dyíɛɛ dyé kɛ.

Dyéɛ Séín

ƁÁ À JÈ DYÍ

Ðoɓo Báɓò-Cɛ̃́-Cɛ̃́ Pídyiɔ̀ Jè

Cɛ̃́ Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě ti kè dà mu dyíin nɔ̀mɔ̀ǔn ɓó m̀ bììɛ.