Nì muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ pàɖǎ cɛ̃́ ɓá Báɓòɔ̀ jè dyíì? Ɔ dyi ná nìǐn, nìí, dyéìn mìɔùn ti ɓó à Báɓò-cɛ̃́-cɛ̃́ pídyi ɖé taún wɛ̃ɛ jè. Ðoɓo Báɓò-cɛ̃́-cɛ̃́ɔ̀ jè dyììn ɖé à gbo céè-céè mú nɔ̄ ɓíɖíi.