Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Dyà Jízɛ̀ɛ̀ Mɛ́-Mɛ́ɔ̀ Jè Hwìɖǐi

Dyà Jízɛ̀ɛ̀ Mɛ́-Mɛ́ɔ̀ Jè Hwìɖǐi

Ðé zɔ̃ séín xwíníín nyɛɛ, Jɛ̀hóvà Zàse ɓě dyà Jízɛ̀ɛ̀ mɛ́-mɛ́ɔ̀ jè hwìɖǐi kà ɔ nyuɛ ma cɛ̃ɛ kɛ. (Ðúù 22:19, 20) À nì m̀ ɖáuń, ɓɛ́ m̀ ké à hwìɛ̀ nì ɖé dyí-poìn-poìn kpa ɖɛ nìà kɛ mú. Nì mu kà Jízɛ̀ɛ̀ fɛ̀ɛ̀ɔ̀ kè ɔ mɛ́-mɛ́ɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ kpáná dyí nyuɛ kɛɛ cɛ̃́ìn.

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

Ðɛ́ Mɔ̀ Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíinɔ̀ Kɛ́?

Cɛ̃́ ɖɛ mɔ̀à bɔ̃̌ sɔ̀àìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo kɛ, ɖɛ kɔ̃̀ jè ɔ kpaà ɖɛ zɛ̀ kɛ, kè ɖɛ m̀ ké nyuɛ.