Ðé zɔ̃ séín xwíníín nyɛɛ, Jɛ̀hóvà Zàse ɓě dyà Jízɛ̀ɛ̀ mɛ́-mɛ́ɔ̀ jè hwìɖǐi kà ɔ nyuɛ ma cɛ̃ɛ kɛ. (Ðúù 22:19, 20) À nì m̀ ɖáuń, ɓɛ́ m̀ ké à hwìɛ̀ nì ɖé dyí-poìn-poìn kpa ɖɛ nìà kɛ mú. Nì mu kà Jízɛ̀ɛ̀ fɛ̀ɛ̀ɔ̀ kè ɔ mɛ́-mɛ́ɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ kpáná dyí nyuɛ kɛɛ cɛ̃́ìn.