Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Jízɛ̀ Mɛ́-Mɛ́ɔ̀ Jè Hwìɖǐi-Dyà-Dyà

Ɓó dà pàɖǎ ɓě ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛɛ, à dyà Jízɛ̀ mɛ́-mɛ́ɔ̀ jè hwìɖǐi kpa dyúáɖò ɓó zɔ̃ séín xwíníín. À nyuɛ náa, sepóɛɖé Jízɛ̀ cɛ̃ɛ ma ɔ ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo, ké ɔ ɖá, “Ɓě mɛ nyu ɖɛ nìà kɛ, ɓɛ́ ɔ ké ní jè ɓě hwìɖǐi dyà.” (Ðúù 22:19) Ɔ jè hwìɖǐi-dyà-dyàɔ̀ dyɛ̀ muà dyiìn nyɛɛ mu nììn

Sáɖádè ɓàɖà ɓó Dunu-tòɖò 31 kɔ̃ 2018.

À nì m̀ ɖáuń, ɓɛ́ à kè mɔ̀ ké dyí-poìn-poìn kpa ɖɛ nìà kɛ mú nì. Dyí-poìn-poìn nìà kɛ nì kà à dyí-poìn-poìn séín ɓěɔ̀ nyuà nìɛ̀ ɓɛ́ nyɔ séín ɓɛ́àìn ɖé muɛ kɛ. Kò-naín jè pɛ́ɛ̀-pɛ́ɛ̀ kè pɛ̃́nɛ̀ kpɔ̃-kpɔ̃ ɖò se ɖé nì fɔɔ.