Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Gma-Wùɖù Ɓě

Gma-Wùɖù Ɓě

À kpɔ̃ M̀ Hwìǐ!

Pá nìà kɛ nì ɓɛ́ ɔ ké m̀ gbo kpá, ɓɛ́ m̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ kè Báɓòɔ̀ ɔ kè Jɛ̀hóvà Zàse ɓě jè cɛ̃́. Zà ɖɛ ɓě m̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ múɛ wuɖuún, mɔɔ dyé wa dyi, mɔɔ zà wa ɖúú kɔ̃. À mɔ́ ɓɛ́ nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě ké à páɔ̀ kpáná kɔ̃ún dyé ɖekè, kɛɛ à ɓaà m̀ ní, m̀ mɛ ɓɔ́ ɖɛ ɓě nìà ɔ kɔ̃ɛɛ ɖò nyuɛ ɖe ɖé pá kà kò ɖò mɔɔ nɛɛ̀-kpà kũ̀à-mú-nyùìn-ɖɛ̀ ɖò kɔ̃. M̀ ɓɛ́ìn ɖɛ ɓě m̀ ɖǎ cɛ̃́ɛ jè cɛ̃ɛ dyììn ɖé nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě pá nìà kɛ da-zàìn-zàìn mú kà ɔ nyuà céèɛ̀ ɖé Gma Ɓá Pá Nìà Kɛ Kũ̀à Mú Nyùìn Jè Dyíɛ mú nɔ̄ ɓíɖíiɛ.

 • Copyright (Nyuu-kpè)

 • Dyí-dyuòìn-bɛ̃̀ ɓě

 • Gma Ɓě Kè Kpé Ɓá Pá Nìà Kɛ Kũ̀à Mú Nyùìn Jè Dyíɛ

 • Kũùn Wáká

 • Gma Ɓá Pá Nìà Kɛ Kũ̀à Mú Nyùìn Jè Dyíɛɛ Wáɖá-Wáɖá

 • Dyí-Zàìn-Zàìn

 • Gma kè Kpé

 • Gma Ɓɔ́í-Po-Po

 • Wuɖu-Ɓíín-Po-Po Gàná

Copyright (Nyuu-kpè)

© 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Wa mɔ̀ nyɔ ɓéɖé kpé séín pá nìà kɛ kɔ̃in.

Nyɔ ɓě zàà pá nìà kɛ xwa kɔ̃ ké wa gmɔ̀à ɔ jè gboɛɛ mɔ̀ Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Ɔ sèìn dyɛ wa cɛ̃ɛ náa hwɛ̀, kɛɛ céè-ɖɛ̀ ɓě kè ɖɛ tɔ̀ɔ̀ séín ɓě nìà pá nìà kɛ kɔ̃ɛɛ mɔ̀ Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania kɔ̃̀ɔ̀-ɖɛ̀ ɓě.

Dyí-dyuòìn-bɛ̃̀ ɓě

JW kè JW.ORG kè JW BROADCASTING ɔ kè JƐ̀HÓVÀ ZÀSE ƁĚ – BROADCASTING mɔ̀ Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania dyí-dyuòìn-bɛ̃̀ ɓě.

Adobe kè Adobe fótò kè Acrobat ɔ kè Acrobat fótò mɔ̀ Adobe Systems Incorporated dyí-dyuòìn-bɛ̃̀ ɓě. iTunes kè iPod mɔ̀ Apple Inc. dyí-dyuòìn-bɛ̃̀ ɓě. Dyí-dyuòìn-bɛ̃̀ tɔ̀ɔ̀ séín ɓěɔ̀ mɔ̀ kpoo kò-kò ɓěɛ̀ kɔ̃̀ɔ̀-ɖɛ̀ ɓě.

Gma Ɓě Kè Kpé Ɓá Pá Nìà Kɛ Kũ̀à Mú Nyùìn Jè Dyíɛ

Gma ɓě nìà kɛ gmɔ̀ kà m̀ ké pá nìà kɛ kũ̀à mú nyùìn nyɛɛ dyí. Ðé pá nìà kɛ kũ̀à mú nyùìn-nyùìn múɛɛ, m̀ wɔ̃́ìn gma ɓě nìà kɛ gbo gàná cá. Ɔ jǔ ké m̀ se gma ɓě nìà kɛ mɔɔ ɔ wáká ɖò gbo wɔ̃́ìn ní, nìí, m̀ mɛ ɓɔ́ pá nìà kɛ kũ̀à mú nyùɛ̀n.

Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn pá nìà kɛ kũ̀à mú nyùɛ̀n dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-kà kɛ́? Kà gma ɓě nìà nɔ̄ ɓíɖíiɛɛ nyuà cɛ̃ɛ kɛɛ, ɖɛ ɓě m̀ ɓɛ́ìn nyuɛ kɛɛ kɛà kɛ̀:

 • M̀ ɓɛ́ìn mɛɛ-ɖɛ̀ ɓě kè nɛɛ̀-kɔ̃-cèè-ɖɛ̀ ɓě kè wɛ́ɖɛ́ ɓě kè fótò ɓě mɔɔ víɖò ɓě ɓɛ́ wa mɔ̀à Watch Tower kɔ̃̀ɔ̀-ɖɛ̀ ɓěɛɛ dyi dyéɛ, mɔɔ wa ɖúú kɔ̃ zàà ɖé pá nìà kɛ kɔ̃ ɓó m̀ mìɔùn bìì kè ɖɛ tɔ̀ɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa se wíɖí dyí ɓá kɛɛ jè.

 • M̀ ɓɛ́ìn pá nìà kɛ kɔ̃ mùìn-naín ɓě mɔɔ nɛɛ̀-kɔ̃-cèè-ɖɛ̀ ɓě mɔɔ víɖò ɓě mɔɔ kpɔ̃ɔ-wùɖù ɓě nìà ɔ kɔ̃ɛɛ dyi tòɛ̀n.

Ðɛ ɓě m̀ mɛ ɓɔ́ nyuɛ kɛɛ kɛà kɛ̀:

 • Ɓɔ́ mɛɛ-ɖɛ̀ ɓě mɔɔ nɛɛ̀-kɔ̃-cèè-ɖɛ̀ ɓě mɔɔ dyí-dyuòìn-bɛ̃̀ ɓě mɔɔ wɛ́ɖɛ́ ɓě mɔɔ fótò ɓě mɔɔ víɖò ɓě nìà pá nìà kɛ kɔ̃ɛɛ nɛɛ̀-kpà-ɖúú séín ɖò, mɔɔ pá kà kò ɖò kɔ̃ poɛ.

 • Ɓɔ́ mɛɛ-ɖɛ̀ ɓě mɔɔ nɛɛ̀-kɔ̃-cèè-ɖɛ̀ ɓě mɔɔ dyí-dyuòìn-bɛ̃̀ ɓě mɔɔ wɛ́ɖɛ́ ɓě mɔɔ fótò ɓě mɔɔ víɖò ɓě nìà pá nìà kɛ kɔ̃ɛɛ dyi tòɛ̀n, ɓɛ́ wa ké nɛɛ̀-kpà kũ̀à-mú-nyùìn-ɖɛ̀ ɖò jǔ, mɔɔ ɓɛ́ m̀ ké wa nɛɛ̀-kpà kà kò ɖò kɔ̃ po.

 • Ɓɔ́ mɛɛ-ɖɛ̀ ɓě mɔɔ nɛɛ̀-kɔ̃-cèè-ɖɛ̀ ɓě mɔɔ dyí-dyuòìn-bɛ̃̀ ɓě mɔɔ wɛ́ɖɛ́ ɓě mɔɔ fótò ɓě mɔɔ víɖò ɓě nìà pá nìà kɛ kɔ̃ɛɛ ɖò nyuɛ ɖe ɖie ɓó wíɖí jè kɛbì m̀ mɛ se kpáná ɖò dyéɛ muɛ.

 • Ɓɔ́ nɛɛ̀-kpà kũ̀à-mú-nyùìn-ɖɛ̀ séín ɖò mɔɔ sɛ́ɖɛ́ ɓě ɓɛ́ wa nyu, ɓɛ́ wa ké ɖɛ ɓě dyí poìn, mɔɔ ɖúú kɔ̃ zà mɔɔ ɓɛ́ wa ké HMTL mɔɔ fótò mɔɔ céè-ɖɛ̀ ɓě pá nìà kɛ kɔ̃in sámá kɛɛ ɖò nyuɛ ɓó dyi tòìn jè. Ðɛ nìà kɛ se nɛɛ̀-kpà kũ̀à-mú-nyùìn-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ wa poìn xwaún ɓó nɛɛ̀-kɔ̃-ɖɛ̀ ɓě ɖúú kɔ̃ zà jè, ké ɔ se peɖee-ɖɛ̀ kɛɛ ɓɔ́í po ɖé pá nìà kɛ kɔ̃. Ɔ hwɔìn kà, EPUB kè PDF kè MP3 kè AAC kè MOBI ɔ kè MP4 ɓě.

 • Ɓɔ́ pá nìà kɛ kũ̀à kà kò ɖò mú nyùɛ̀n, ɔ sèìn dyɛ kpé wa nyíà m̀ ɓɛ́ m̀ kéà ɔ kũ̀à mú nyuìn nyɛɛ ɖòùn.

 • Ɓɔ́ pá nìà kɛ kũ̀à séín ɖò ɓɛ́ ɔ muɛ nyuùn ɓɛ́ páɔ̀ ké dyíin nyìnììn, mɔɔ ɓɛ́ ɔ kɔ̃ mu-mu ké mú kàmà kɛɛ mú nyùɛ̀n. Mɔɔ ɓɔ́ se-dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ séín ɖò ɔ kɔ̃ nyuɛ.

 • Ɓɔ́ pá nìà kɛ mɔɔ mɛɛ-ɖɛ̀ ɓě mɔɔ nɛɛ̀-kɔ̃-cèè-ɖɛ̀ ɓě mɔɔ dyí-dyuòìn-bɛ̃̀ ɓě mɔɔ wɛ́ɖɛ́ ɓě mɔɔ fótò ɓě mɔɔ víɖò ɓě nìà ɔ kɔ̃ɛɛ kũ̀à mú nyùɛ̀n ɓó wíɖí-dyé-kà séín ɖò jè.

Kũùn Wáká

Ðɛ ɓě nìà kũùn wákáɔ̀ kɔ̃ nɔ̄ pá nìà kɛ kɔ̃ɛɛ mɔ̀ ɓó nyɔ hwòɖǒ kɔ̃in cɛ̃ jè ɖòùn, ké ɔ se náún-po-wùɖù ɓó kũùn séín ɖò dyí ɖú jè, mɔɔ ɓɛ́ ɔ ké hwòǒ-nyɔ̀ ɓěɛ̀ náún-po-wùɖù mɔɔ kũùn nyí-nyí bɛ̃̀in kpá kɛ. Kũùn Wákáɔ̀ ní zàìn nyɔ nyɔ-múin-gmɔìn-gmɔìn mɔɔ hwòǒ-nyɔ̀ ɓě mɔɔ kũùn ɓě mɔɔ ɖɛ séín ɖò nyu-kà mɔɔ náún-po-wùɖù ɓě mɔɔ nyɔ hwòɖǒ-kɔ̃in-cɛ̃̀-wùɖù tɔ̀ɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa nì Kũùn Wákáɔ̀ kɔ̃ɛɛ da.

M̀ mɛ diè hwòǒ-nyɔ̀ ɖò mɔɔ nyɔ ɓɛ́ ɔ dyuò wɛ́-nyɔ̀ gbo gmɔ̀ɔ̀ kɛɛ dyi ti séín ɓá dyi-diè-ɖɛ̀ séín ɖò ɓɛ́ m̀ ɓéɖé ɓá wɛ́ ɖò mɔɔ kũùn ɖò jè dyíɛɛ dyí.

Wa ɖǎ vɔ̃ ɓɛ́ wa ké hwòɖǒ-kɔ̃in-cɛ̃̀-wùɖù ɓě ɓɛ́ wa sɛ́ɖɛ́ìn dyí, ké wa kpa ɖɛ zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ Kũùn Wákáɔ̀ kɔ̃ po. Kɛɛ hwòɖǒ-kɔ̃in-cɛ̃̀-wùɖù ɓě ɓɛ́ m̀ dyé nɔ̄ Kũùn Wákáɔ̀ kɔ̃ɛɛ nì kà WA NYUÀ WA TƐ̀MƐ̀ÌN NYƐƐ PŪ, ké m̀ se páɔ̀ dyi kpɔ̃ɔ ɓɛ́ìn ɓó ɖɛ séín ɖò jè. Nyɔ ɖò se pá nìà kɛ dyi kpɔ̃ɔ ɓɛ́ìn ɓó ɖɛ ɓě nìà Kũùn Wákáɔ̀ kɔ̃ɛɛ jè, kɛbì ɔ mɛ mɔ̀ ɖɛ wa dyé jɛ́ɛ́ kɛ, mɔɔ ɖɛ wa wɔ̃́ múin ɓá ɖɛ ɖò dɔ̃ jè kè ɖɛɔ̀ dyíin nɔ̀mɔ̀ jè dyí ɓó ɖɛ ɖò nyu jèɛ. Nyɔ ɖò se pá nìà dyi kpɔ̃ɔ ɓɛ́ìn ɓó ɖɛ séín ɖò ɓɛ́ ɔ nì Kũùn Wákáɔ̀ kɔ̃ɛɛ hwòɖǒ kɔ̃ dè jè mɔɔ ɔ dyí sɛ́ɖɛìn jè mɔɔ ɔ ɖɛ kpa jè ɓó zɛ̃̌ɛ̀ mɔɔ ɔ kũ̀à mú nyùìn jè mɔɔ ɔ gbɔ hwɛ̀ jè. Nyɔ ɖò se pá nìà kɛ dyi kpɔ̃ɔ ɓɛ́ìn ɓó kɛɛ ɖò mɔɔ ɖɛ ɓě ɓɛ́ wa se nɔ̄ Kũùn Wákáɔ̀ kɔ̃ poɛɛ jè. Nyɔ ɖò dyi hwòɖǒ-kɔ̃in-cɛ̃̀-wùɖù ɓě nìà nɔ̄ Kũùn Wákáɔ̀ kɔ̃ɛɛ séín ɖò hwòɖǒ kɔ̃ dè ɓó ɖɛ séín ɖò nyu jè ní, ɔ mɔ̀ nyɔɔ̀ kpé. Ðɛ séín ɖò ɓɛ́ ɔ mu nyɔ ɖò gbo kpáùn, sepóɛɖé ɔ nyùìn hwòɖǒ-kɔ̃in-cɛ̃̀-wùɖù ɓě nìà nɔ̄ Kũùn Wákáɔ̀ kɔ̃ɛɛ kũ̀à mú, mɔɔ ɔ seɛ kũ̀à mú nyùɛ̀n ɓɛ́ìn nyɛɛ se pá nìà kɛ kpé, kɛbì gma séín ɖò mɛ ɖá ɔ mɔ̀ páɔ̀ kpéɛ, kè kɛbì nyɔ ɖò mɛ po páɔ̀ náún mɔɔ ɔ seɛ náún po kà ɓɛ́ wa ɓɛ́ìn páɔ̀ kpɔ̃ɔ ɓó ɖɛ ɓě nìà kɛ jè kɛ.

Gma Ɓá Pá Nìà Kɛ Kũ̀à Mú Nyùìn Jè Dyíɛɛ Wáɖá-Wáɖá

Ðé Watchtower kpé tɔ̀ɔ̀ ɓě ɓáà pá nìà kɛ kũ̀à mú nyùìn jè dyíɛ múɛɛ, ɔ jǔ ké m̀ dyi gma ɓě nìà kɛ wáɖá ɖé ɖɛ séín ɖò nyu-nyu mú ní, Watchtower ɓɛ́ìn ɖɛ séín ɖò ɓɛ́ ɔ sɛ́ɖɛ́ìn dyí ɖé wa gbo ɓó gma-wáɖá-nyɔ̀ɔ̀ kpɔ̃ jè kɛɛ nyuɛ. Wa ɓɛ́ìn m̀ páɔ̀ kɔ̃ mu-mu ɓɔ́í poɛ, mɔɔ nɛɛ̀-kpà ɓɛ́ m̀ nyùàìn kũ̀à múɛɛ ɓɔ́í poɛ, mɔɔ wa ɓɛ́ìn m̀ gɔ̌mànà dyúa dyàà.

Dyí-Zàìn-Zàìn

Watchtower ɓɛ́ìn gma ɓě nìà kɛ dyí zàìn sɔ̀ìn ti gbo ké ti gbo muɛ. Gma ɖìèɔ̀ mu kpé ɓéɖéìn sɔ̀ìn ɓó wé kɔ̃̀ ɓaɖa wa muɛ pá nìà kɛ kɔ̃ poùn wɛ̃ɛ gbo. Ɔ jèɛɛ, m̀ mɛ gmɔ̀ wáká nìà kɛ kɔ̃ ti séín ɓɛ́ m̀ ké gma ɖìè ɓě muà ɖé nììn nyɛɛ dyí dyuò.

Gma kè Kpé

Gma ɓě nìà kɛ ɓá Mɛ́ɖékà-Hwɔ̀ɖɔ̀ mɔ̀à New York kɛɛ gma ɓěɔ̀ dyí, kɛbì gmà séín ɖò cɛ̃ ɖɛ kà kò ɖòɛ. Ðɛ séín ɖò ɓɛ́ ɔ ɓá pá nìà kɛ gma-wáɖá-nyɔ̀ ɖò bũ̌ nyu jè dyíɛɛ mu gɔ̌mànà dyúa muùn ɖé New York, U.S.A.

Gma Ɓɔ́í-Po-Po

Ɔ jǔ ké zɔ̃́ín-wɔ̃-pòìn-naín ɖò ɓɛ́ ɔ ɓéɖé kpéɛɛ dyi gma ɓě nìà kɛ ɖò ɓɔ́í po ní, nìí, ɔ tɔ̀ɔ̀ ɓěɔ̀ mu kpé ɓéɖéìn ke kánáá pū. Ké Watchtower se gma ɓě nìà kɛ séín ɖò jìì kɔ̃ nɛ́ìn ní, nìí, m̀ mɛ ɓɔ́ɔ múin wɔ̃́ɔ kà ɓɛ́ wa ɖǎa dyi táà kɛ.

Wuɖu-Ɓíín-Po-Po Gàná

Gma ɓě nìà kɛ mɔ̀ wuɖu-ɓíín-po-po gàná ɓɛ́ ɔ nì m̀ kè Watchtower pṹa ɓá pá nìà kɛ kũ̀à mú nyùìn jè dyíɛ, ké ɔ kpa ɖɛ.