Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ɓèɖèìn Jɛ̀hóvà Gbo—Wɛ́ɖɛ́ Ðìè Ɓě

 Wɛ́ɖɛ́ 149

À Po Jɛ̀hóvà Zùo Ɓó Mú-Gbǎàìn-Ðɛ̀ɔ̀ Jè

À Po Jɛ̀hóvà Zùo Ɓó Mú-Gbǎàìn-Ðɛ̀ɔ̀ Jè

Zàà Ðúú Kɔ̃:

(Ðúù 22:20)

 1. Zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ, Jɛ̀hóvà,

  à nyànà ɓó nì zèèɔ̀ dyúa,

  Sepóɛɖé m̀ tɛ̀mɛ̀ìn ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn

  ké ɔ zi nyɔ séín dyí.

  M̀ tò nì ɖɛ̀ɓɛ̀-dyùɔ̀ fɛ̀ɛ̀ɔ̀

  ɓɛ́ à ké cĩ́.

  Sáa-zà-zà ɖò se ɖɛ kpa fɔɔ

  ɓɛ́ ɔ kéɛ dyí zi.

  (WƆ̃́ÌN-WƆ̃́ÌN)

  Ɔ tò ɔ fɛ̀ɛ̀ɔ̀ ɓɛ́ à ké pó.

  Ɔ nyɔmɔɔ kpa ɖɛɔ̀ kaà ma hwìèɔ̀.

  À po m̀ zùo

  ɓó sè-ná-sèɛ̀ tiín ɖé hwòɖǒ wáɖáá mú.

 2. Jízɛ̀ hwòɖǒ wɔ̃́ ma, ké ɔ nyu

  ma sáa-zà-zàɔ̀.

  Ðé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn múɛɛ, ɔ fɛ̀ɛ̀ɔ̀ mɔ̀

  ɖɛ ɓɛ́ ɔ pɛ́ɛ̀ ma kɛ.

  Hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ ɖò se ma

  nì, kɛɛ ɔ póìn nyɔǔn.

  Kàǔn wɛ̃ɛ, à dè fɛ̀ɛ̀ hwòɖǒ kɔ̃,

  ké à ɖǎ gĩɔ xwaún pó.

  (WƆ̃́ÌN-WƆ̃́ÌN)

  Ɔ tò ɔ fɛ̀ɛ̀ɔ̀ ɓɛ́ à ké pó.

  Ɔ nyɔmɔɔ kpa ɖɛɔ̀ kaà ma hwìèɔ̀.

  À po m̀ zùo

  ɓó sè-ná-sèɛ̀ tiín ɖé hwòɖǒ wáɖáá mú.

(Dyé Híì. 9:13, 14; 1 Pí. 1:18, 19 ɖekè.)