Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

 Wɛ́ɖɛ́ 147

Kɔ̃̀ɔ̀-Ðɛ̀ Kpá Wáká

Kɔ̃̀ɔ̀-Ðɛ̀ Kpá Wáká

Zàà Ðúú Kɔ̃:

(1 Píɖɛ̀ 2:9)

 1. Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓéɖé mɛɛ-ɖɛ̀ ɖìè ɖò,

  Ɔ dyú ɓě ɓɛ́ zùùɔ̀ gã kɛ.

  Ɔ ɖǎ wa dɔ̃ ɖé nyɔǔn hwìɛ̀.

  Wa ɖǎ ɔ hwòɖǒ dyi dè.

  (WƆ̃́ÌN-WƆ̃́ÌN)

  Nì kɔ̃̀ɔ̀-ɖɛ̀ kpá wáká,

  Wa mɔ̀ m̀ mìɔùn nììn nyɔ ɓě.

  M̀ mɔ̀ wa ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn Ɓǎ.

  Wa ɓeìn nì ɓàìn-bɔ̃̀ dyi gbo-kpɔ̃ìn-kà.

 2. Wa mɔ̀ ɓóɖó-dù hwɛ̀ mú.

  Wa tɛ̀mɛ̀ìn jǎàɔ̀ dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-kà.

  Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖǎ wa tíe mú zà

  Wa ké ɔ ceɔ̀ mú dyi.

  (WƆ̃́ÌN-WƆ̃́ÌN)

  Nì kɔ̃̀ɔ̀-ɖɛ̀ kpá wáká,

  Wa mɔ̀ m̀ mìɔùn nììn nyɔ ɓě.

  M̀ mɔ̀ wa ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn Ɓǎ.

  Wa ɓeìn nì ɓàìn-bɔ̃̀ dyi gbo-kpɔ̃ìn-kà.

 3. Wa kpɔ̃ wa kũ̀àɔ̀ jè dyi.

  Wa poìn ɓáɖáá tɔ̀ɔ̀ ɓěɔ̀ dyí.

  Wa sí ɓáɖáá-dyùɔ̀ kíɖíí tee.

  Wa kpɔ̃ ɔ gma ɓěɔ̀ dyi.

  (WƆ̃́ÌN-WƆ̃́ÌN)

  Nì kɔ̃̀ɔ̀-ɖɛ̀ kpá wáká,

  Wa mɔ̀ m̀ mìɔùn nììn nyɔ ɓě.

  M̀ mɔ̀ wa ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn Ɓǎ.

  Wa ɓeìn nì ɓàìn-bɔ̃̀ dyi gbo-kpɔ̃ìn-kà.

(Dyé Àzé. 43:20b, 21; Máɖ. 3:17; Kɔ̀ɖ. 1:13 ɖekè.)