Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

Ɓèɖèìn Jɛ̀hóvà Gbo—Wɛ́ɖɛ́ Ðìè Ɓě

Kpáìn wɛ́ɖɛ́ ɖìè ɓě ɓó Jɛ̀hóvà Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓàìn jè kè ɔ ɓiè jè kɛɛ múàǔn dyi. Zà wɛ́ɖɛ́ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓě nìà kɛ kè wɛ́ɖɛ́-wùɖù ɓěɔ̀ ɖúú kɔ̃, ɓɛ́ m̀ ké wa kɔ̃in kpa.

Kɔ̃̀ɔ̀-Ðɛ̀ Kpá Wáká

Jɛ̀hóvà ɖɛ̀ɓɛ̀ ɔ dyú ɓě ɓɛ́ zùùɔ̀ gãà kɛɛ mú mìɔ, ké wa ɖɛ̀ɓɛ̀ ɓɛ́ wa ké ɔ hwòɖǒɛ̀-mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyu.

À Po Jɛ̀hóvà Zùo Ɓó Mú-Gbǎàìn-Ðɛ̀ɔ̀ Jè

Ðɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ Jɛ̀hóvà tɛ̀mɛ̀ìn ké ɔ zi nyɔ séín dyí, ɓɛ́ ɔ mɔ̀à Jízɛ̀ɛ̀ sáa-zà-zàɔ̀ kɛɛ nyuɛ ɓɛ́ à ké Jɛ̀hóvà zùo po ɓó sè-ná-sèɛ̀ tiín.