Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

Kɛ́ɖɛ́ì Ðeín-Sí-Nyɔ̀ Wɛ́ɖɛ́ Ɓě Ɓó Ɓiè Jè

Zà Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ wɛ́ɖɛ́ ɓěɛ̀ kpɔ̃ɔ-wùɖù nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓě ɓɛ́ wa nyùìn kũ̀à mú ɓó Jɛ̀hóvà Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè jè kè ɔ ɓàìn-ɓàìn nyí jèɛɛ ɖúú kɔ̃. Ɓeɖe-ɓeɖe kè ɓaɖaa-ɖɛ̀ jĩ̌ ɓě ɔ kè wɛ́ɖɛ́ ɓě nì ɖé.