Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Wuɖu-Da-Zà-Zà Ɓě Ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀-Wùɖù-Wáɖá-Kũ̀àɔ̀ Jè

Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀ Tòìn-Wùɖù

Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀ Tòìn-Wùɖù

Ðɛ Jɛ́ɛ́ nyùìn xwéɖé-dù múà kɛɛ ɓɛ́ìn m̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn ké m̀ seɛ náa hwìɖǐi dè. Víɖò nìà kɛ zà bòɖòsóò mɔ̀à, Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀ kɛɛ da.