Ðɛ Jɛ́ɛ́ nyùìn xwéɖé-dù múà kɛɛ ɓɛ́ìn m̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn ké m̀ seɛ náa hwìɖǐi dè. Víɖò nìà kɛ zà bòɖòsóò mɔ̀à, Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀ kɛɛ da.