Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Wuɖu-Da-Zà-Zà Ɓě Ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀-Wùɖù-Wáɖá-Kũ̀àɔ̀ Jè

Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀ Tòìn-Wùɖù

Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀ Tòìn-Wùɖù

Ðɛ Jɛ́ɛ́ nyùìn xwéɖé-dù múà kɛɛ ɓɛ́ìn m̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn ké m̀ seɛ náa hwìɖǐi dè. Víɖò nìà kɛ zà bòɖòsóò mɔ̀à, Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀ kɛɛ da.

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

CÉÈ-ÐƐ̀ ƁĚ KÈ BÒÐÒSÓÒ ƁĚ

Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀

Nì dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ kè nì xwéɖé-dùɔ̀ ɓɛ́ìn múàǔn nìɛ̀ dyììn ɖé Báɓòɔ̀ gma ɓě dyi-kpɔ̃-kpɔ̃ mú.

CÉÈ-ÐƐ̀ ƁĚ KÈ BÒÐÒSÓÒ ƁĚ

Ðɛ́ Nyùìn Xwéɖé-Dù Múà Jɛ́ɛ́ Kɛ́?

Nyɔ ɖíɛ́ ɓě hwòɖǒ ɖá wíɖí mu waà xwéɖé-dùɔ̀ múà nyùìn, kɛɛ ɔ mɔ̀ ɖɛ jɛ́ɛ́ ɓɛ́ìn xwéɖé-dù múà nyùɛ̀n kɛɛ̀?