Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Wuɖu-Da-Zà-Zà Ɓě Ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀-Wùɖù-Wáɖá-Kũ̀àɔ̀ Jè

Nì Mu Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Mɔ́ùnǹ?

Nì Mu Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Mɔ́ùnǹ?

Kà bɔ̃̌ nyìnììn dyíin vòà kà dyíɛɛ, dɛ̌ à ɓɛ́ìn bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin wɔ̃́ɔ kɛ́? Víɖò nìà kɛ zà bòɖòsóò mɔ̀à Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo! kɛɛ da.

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

Ðɛ́ Mɔ̀ Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíinɔ̀ Kɛ́?

Cɛ̃́ ɖɛ mɔ̀à bɔ̃̌ sɔ̀àìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo kɛ, ɖɛ kɔ̃̀ jè ɔ kpaà ɖɛ zɛ̀ kɛ, kè ɖɛ m̀ ké nyuɛ.