Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Wuɖu-Da-Zà-Zà Ɓě Ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀-Wùɖù-Wáɖá-Kũ̀àɔ̀ Jè

Nì Mu Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Mɔ́ùnǹ?

Nì Mu Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Mɔ́ùnǹ?

Kà bɔ̃̌ nyìnììn dyíin vòà kà dyíɛɛ, dɛ̌ à ɓɛ́ìn bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin wɔ̃́ɔ kɛ́? Víɖò nìà kɛ zà bòɖòsóò mɔ̀à Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo! kɛɛ da.