Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

Wuɖu-Da-Zà-Zà Ɓě Ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀-Wùɖù-Wáɖá-Kũ̀àɔ̀ Jè

Víɖò ɓě ɓɛ́ wa po páún ɓɛ́ wa ké gbo-kpá-kpá tò ɓó Báɓòɔ̀ dɔ́ɔ́ kɔ̃in dè-dè gbɔ dè jèɛ

Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀ Tòìn-Wùɖù

Dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn kè xwéɖé-dù ɓě nì fũ̀à-fṹá mú. Báɓòɔ̀ tò ɖɛ jɛ́ɛ́ ké xwéɖé-dù múàǔn po kɛ.

Nì Mu Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Mɔ́ùnǹ?

Báɓòɔ̀ ɓéɖé ‘bɔ̃̌ ɓá gìɖìǐ jè dyí,’ kà Àzédyà 52:7 nyuà cɛ̃ɛ kɛ. Bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin nìà kɛ ɓɛ́ìn nyuɛ, ɓɛ́ m̀ ké xwéɖé-dù nì múàǔn wɛ̃ kè jǎà ɓǎto ɓě ɔ kè gìɖìǐ ɓéɖé