Dyé xwéɖé-dù jɛ́ɛ́ ɓě sɔ̀ìn ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín ɓɛ́ wa nì fũ̀à-fṹá ɓě wa dyé dyí ɓó waà Xwéɖé-dùɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè jè ti séín nyɛɛ wɔ̃ ziɛń nyɛ.