Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Xwéɖé-Dù Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓiè-Ɓiè: Fũ̀à-Fṹá Ɓě Kè Kpáná Ɓě

Xwéɖé-Dù Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓiè-Ɓiè: Fũ̀à-Fṹá Ɓě Kè Kpáná Ɓě

Dyé xwéɖé-dù jɛ́ɛ́ ɓě sɔ̀ìn ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín ɓɛ́ wa nì fũ̀à-fṹá ɓě wa dyé dyí ɓó waà Xwéɖé-dùɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè jè ti séín nyɛɛ wɔ̃ ziɛń nyɛ.

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

NÌ XWÉÐÉ-DÙƆ̀ ƁƐ́ÌN MÚÀǓN NÌƐ̀

Xwéɖé-Dù Gànáà Mɛ Ɓiè Jɛ̀hóvà

Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn nì xwéɖé-dùɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè-ɓiè múàǔn dyi kpáìn mìɔ Kɛ́?