Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Báɓò-Cèè-Ðɛ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn Víɖò Ɓě

Vĩ̌-Wùɖù-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zàìn-Zàìn

Vĩ̌-Wùɖù-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zàìn-Zàìn

Wìì-ɖɛ̀ kè hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ nìà Vĩ̌-wùɖù-cèè-ɖɛ̀ɔ̀ múɛɛ kɔ̃in-gmɔìn-gmɔìn.