Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Báɓò-Cèè-Ðɛ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn Víɖò Ɓě

Jɛ̀ɖèmádyà-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Jɛ̀ɖèmádyà-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Cɛ̃́ Jɛ̀ɖèmádyà-cèè-ɖɛ̀ ɓɛ́ ɔ ɓá hwòɖǒ-ku-ku kè hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ jè dyíɛɛ jè.