Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Báɓò-Cèè-Ðɛ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn Víɖò Ɓě

Ìzíkìò-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zàìn-Zàìn

Ìzíkìò-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zàìn-Zàìn

Ìzíkìò-Cèè-Ðɛ̀ ɓɛ́ ɔ cɛ̃ jǎà ɓiè-ɓiè jè mìɔ kɛɛ kɔ̃in gmɔìn-gmɔìn ɖɛ wè.