Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Báɓò-Cèè-Ðɛ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn Víɖò Ɓě

Ðɛ jɛ́ɛ́ ɓě ɓá Báɓò-cèè-ɖɛ̀ ɖò-ɖò ɓě jè dyíɛ.

Jɛ̀ɖèmádyà-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Jɛ̀ɖèmádyà nyu ma ɔ kpáá-ɖɛ̀-cɛ̃-kũ̀àɔ̀ hwòɖǒ-kɔ̃-dè-kà kɛbì ɔ mɛ dyé ma ti kàmàǔn-kàmàǔn dyíɛ. Poɛ̀n hwìɖǐi ɖɛ ɓɛ́ìn ɔ dyí-tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ɔ̀ xwíníín jǔɛ ɓó Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě bìì zɛ̃̌ɛ̀ kɛ.

Vĩ̌-Wùɖù-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zàìn-Zàìn

Kpáá-ɖɛ̀-cɛ̃-nyɔ̀ Jɛ̀ɖèmádyà mɔ̀ nyɔ céèɛ̀, vĩ̌-wùɖù-cèè-ɖɛ̀ɔ̀ cɛ̃ wìì-ɖɛ̀ ɓá Jùɖúsɛ̀ɖɛ̀ìn mú gbɔɔ̀ jè dyí, ké ɔ tɛ̀mɛ̀ìn kà kpeɖe gbà dyi-táà-táà dya Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɔǔn wìǐn dyé-dyé kɛ.

Ìzíkìò-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zàìn-Zàìn

Ìzíkìò ku ma hwòɖǒ ké ɔ nyu ma kũ̀à séín ɖò ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyí ma ɔ kɛ kɛbì ɔ mɛ kàmà ma múɛ. Ðɛ ɓě ɔ nyu ma kɛ kpa ɖɛ ɓó à bìì zɛ̃̌ɛ̀.