Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Báɓò-Cèè-Ðɛ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn Víɖò Ɓě

Ðɛ jɛ́ɛ́ ɓě ɓá Báɓò-cèè-ɖɛ̀ ɖò-ɖò ɓě jè dyíɛ.

Jɛ̀ɖèmádyà-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Jɛ̀ɖèmádyà nyu ma ɔ kpáá-ɖɛ̀-cɛ̃-kũ̀àɔ̀ hwòɖǒ-kɔ̃-dè-kà kɛbì ɔ mɛ dyé ma ti kàmàǔn-kàmàǔn dyíɛ. Poɛ̀n hwìɖǐi ɖɛ ɓɛ́ìn ɔ dyí-tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ɔ̀ xwíníín jǔɛ ɓó Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě bìì zɛ̃̌ɛ̀ kɛ.

Vĩ̌-Wùɖù-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zàìn-Zàìn

Kpáá-ɖɛ̀-cɛ̃-nyɔ̀ Jɛ̀ɖèmádyà mɔ̀ nyɔ céèɛ̀, vĩ̌-wùɖù-cèè-ɖɛ̀ɔ̀ cɛ̃ wìì-ɖɛ̀ ɓá Jùɖúsɛ̀ɖɛ̀ìn mú gbɔɔ̀ jè dyí, ké ɔ tɛ̀mɛ̀ìn kà kpeɖe gbà dyi-táà-táà dya Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɔǔn wìǐn dyé-dyé kɛ.

Ìzíkìò-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zàìn-Zàìn

Ìzíkìò ku ma hwòɖǒ ké ɔ nyu ma kũ̀à séín ɖò ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyí ma ɔ kɛ kɛbì ɔ mɛ kàmà ma múɛ. Ðɛ ɓě ɔ nyu ma kɛ kpa ɖɛ ɓó à bìì zɛ̃̌ɛ̀.

Dànyá-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Dànyá kè ɔ mùě ɓěɔ̀ sè ma Jɛ̀hóvà kíɖíí ɖé ɖɛ séín mú. Waà nyuu-ɖɛ̀ kè kpáá-ɖɛ̀ jǎà-kpá-kpá ɓɛ́ìn à kpáná dyí nyuɛ kàǔn ɖé wé hwɛ̀ìn gbɔ ɓěɛ̀ xwíníín.

Jóɛ̀-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Jóɛ̀ cɛ̃ ma “Jɛ̀hóvàà wéɔ̀” dyi jè, ké ɔ zà ma ɖɛ jɛ́ɛ́ ké à póìn nyɛɛ da. Ɔ kpáá-ɖɛ̀ɔ̀ mɔ̀ ɖɛ kpa ɖɛ ɖò cá zɛ̃̌ɛ̀.

Emɔ́-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Jɛ̀hóvà nyùìn ma gàa ɓɛ́ ɔ dyà ɔ mìɔùn ɓíɖíí nìà kɛɛ kũ̀à mú ɓó kũ̀à kpa ɖɛ ɖò jè. Ðɛ́ mɔ̀ cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě ɓɛ́ à ɓɛ́ìn cɛ̃ɛ sɔ̀ìn ɖé Emɔ́ɛ̀ nyuu-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ múɛ́?

Òbòdádyà-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Ɔ mɔ̀ céè-ɖɛ̀ xwã́ ɓoún ɖé Híìbúɖúù-cèè-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ hwìɛ̀. Kpáá-ɖɛ̀ɔ̀ cɛ̃ hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ kè Jɛ̀hóvàà kã́á-kpèɔ̀ jè.

Jónà-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Kpáá-ɖɛ̀-cɛ̃-nyɔ̀ɔ̀ kpɔ̃ ma náún-po-wùɖù dyi, ké ɔ hwɔ̀ ma ɔ kũ̀àɔ̀ gbɔ, ké ɔ cɛ̃́ ma cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɖò ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn kè ɔ wìì jè dyí. Ðɛ ɓě ɔ mùìn ma múɛɛ mu nì hwòɖǒ-dyùàɔ̀ dyi tóùn.

Mákà-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Kpáá-ɖɛ̀ sɔ̀ìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo nìà kɛɛ ɓɛ́ìn à jǎà-po-poɔ̀ dyi kùɛ̀n kà ɓɛ́ ɖɛ ɓě ɓɛ́ Jɛ̀hóvà mɔ́ à ké nyuɛɛ se xwa ku, ké wa nyu à kpáná dyíɛ.

Néhɔ̃̀-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Kpáá-ɖɛ̀ɔ̀ nyuɛ ké à dèɛ̀ hwòɖǒ kɔ̃ kà Jɛ̀hóvà nyu ɖɛ ɓě ɔ cɛ̃ kɛɛ ti séín kè kà ɔ tò hwòɖǒ-dyi-dè-dè ɓó nyɔ séín ɓɛ́ wa mɔ́ gìɖìǐ kè pó-pó dyi ɖé ɔ kã́á-ɓòɖòɔ̀ xwíɖíiɛɛ bììɛ.

Hàbákù-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

À dèɛ̀ hwòɖǒ kɔ̃ kà Jɛ̀hóvà dyuò ti kè kà nɔ̀mɔ̀ dyíin séín ɔ ké ɔ nyɔ ɓěɔ̀ póìn nyɛɛ dyíɛ.

Zɛ́fènádyà-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ ɓɔ́ɔ hwìɖǐi poɛ̀ìn kà ɓɛ́ Jɛ́hóvà wéɔ̀ se dyiɛ́ mu kɛ́?

Hágàì-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Kpáá-ɖɛ̀ɔ̀ nɛ̀ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè-ɓiè ɖé nyɔ-mìɔùn-nììn-mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ kɔ̃in nyɛɛ jìì kɔ̃.

Zɛ́kɔ̀wáɖádyà-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Dyí-tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě kè kpáá-ɖɛ̀ pàɖǎ ɓě kùìn ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɔ ɓěɔ̀ dyi ɖé ti sùà mú. Kpáá-ɖɛ̀ dyúáɖò ɓě nìà kɛɛ nìɛ̀ à tɛ̀mɛ̀ǐn jɛ́ɛ́ kà Jɛ̀hóvà nì à gbo kpáauń zɛ̃̌ɛ̀ kɛ.

Máɖékà-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Ɔ mɔ̀ kpáá-ɖɛ̀ ɓá Jɛ̀hóvàà gma ɓě ní zàìn dyí kè wìì ɔ kè ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn nyɛɛ jè dyí. Kpáá-ɖɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn à cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě ɓá ɖɛ ɓě nì kpáuń zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ jè dyí.

Máfíò-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Kpáìn jǎà ɓě ɓá céè-ɖɛ̀ ɓɛ́ ɔ mɔ̀à céè-ɖɛ̀ hĩinyɛ ɓě mɔ̀à Bɔ̃̌-Ɓá-Jízɛ̀-Jè-Dyíɛ kĩ́ín nyɛ jè dyíɛɛ cɛ̃́-cɛ̃́ múàǔn dyi.