Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ɖɛ́ Wa Nyu Ɖé Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ Zɔ̃̀ Kɛ́?

ƉÚÚ-KƆ̃-ZÀ-KÀ KÒ-KÒ ƁĚ